Afvalstoffen

Met de invoering van het Diftar gaat bijna iedereen in Losser erop vooruit en wordt vanuit het college nog meegedacht in situaties waarin dat niet direct het geval is. In de commissievergadering van 28 november is de wethouder hier uitgebreid op ingegaan.

Nog niet geheel duidelijk is hoe wordt verzekerd dat bewoners van hoogbouw, zoals door een inspreker bij de commissievergadering gevraagd, of van seniorenwoningen voldoende oranje en groene containers in de buurt hebben.

Op de website van de gemeente Losser lezen wij dat het niet mogelijk is een tweede verpakkingencontainer te gebruiken. Dit is wel mogelijk voor de gft-container en de restafvalcontainer. Mensen die goed omgaan met afval scheiden hebben, juist ook behoefte aan een tweede verpakkingencontainer. Het CDA wil graag van de wethouder horen wat de reden is dat in deze mogelijkheid niet wordt voorzien?

De Raad heeft het college vorig jaar gevraagd te komen tot kostendekkende tarieven. Vraag aan de wethouder is wat momenteel de stand van zaken is.

Gehandicaptenparkeerkaart
Vervelend genoeg betekent dit juist bij deze post dat aanvragers geconfronteerd worden met een aanzienlijke verhoging van de leges = een inhaalslag =.
bij gehonoreerde aanvragen gaat het dan om 1 x per 5 jaar bijna 45 euro en bij afgewezen aanvragen 75 euro. Bij de commissievergadering zijn hier door het CDA vragen over gesteld.
Duidelijk is geworden dat het hier gaat om een groep inwoners, gewone mensen, die geholpen moet worden, geholpen door de mogelijkheid te geven om dicht bij de plek waar ze moeten zijn te parkeren. De kosten voor de medische keuring die eventueel vanuit het ambtelijk apparaat wordt gevraagd worden daarbij ook in de toekomst nog door de gemeente gedragen (90 euro gaf de wethouder bij de commissievergadering aan).
Het verkrijgen van de parkeerkaart betekent voor de betrokken – naast het dichtbij de bestemming parkeren binnen Losser – ook dat in omliggende steden op veel plekken gratis kan worden geparkeerd waar anderen een parkeertarief betalen. Waar ik aangeef “gewone’ mensen bedoel ik ook dat het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart niet gekoppeld is aan een bijstandssituatie of financieel onvermogen.
Alternatief voor deze kostenverhoging is dat wij deze kosten blijven doorbelasten aan al onze inwoners. Ook aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Die situatie is onwenselijk en oneerlijk.