CDA gemeente Losser zet lokale helden in het zonnetje met een Valentijnsboeket

Zoals elk jaar rondom Valentijnsdag ging ook afgelopen weekend een delegatie van de CDA-fractie op pad om enkele ‘lokale helden’ in het zonnetje te zetten. Dit keer viel de eer te beurt aan Alie ter Burg en Joop Küpers (beiden uit Losser), Rosemarie Nijland voor haar inzet voor Glane, Henk Dierselhuis uit De Lutte, Gerrit Brouwer uit Beuningen en de groep verkeersregelaars uit Overdinkel.

Dat vrijwilligers het cement van de samenleving is bekend. Sterker nog, onze samenleving kan niet meer zonder. Volgens het CDA is het dan ook nodig om structureel meer aandacht en waardering te hebben voor het vrijwilligerswerk. Enkele jaren geleden is de CDA-motie voor het instellen van de Vrijwilligersprijs aangenomen.

Rosemarie Nijland ontving uit handen van commissielid Stefan Kwekkeboom en bestuurslid Byran Jongsma een bos bloemen voor haar inzet voor Glane. Zij is vrijwillig beheerder van het dorpshuis De Glaan. Daarnaast zit de van oorsprong Enschedese in de dorpsraad, is vrijwilliger bij het Trefhuus in Overdinkel en zet zich in als Fiets- en AutoMaatje. Last but not least neemt ze ook nog de liefdevolle taak als mantelzorger van haar ouders en oppasoma van de kleinkinderen op zich.

In De Lutte werd Henk Dierselhuis verrast in ‘zijn kantine’ door commissielid Theo Pünt en raadslid Jurran Visschedijk. Henk is al jaar en dag hét gezicht van S.V. De Lutte. Als beheerder van de kantine zorgt Henk voor de catering en de bemensing, ontvangt hij de gasten en vrijwilligers en is hij de vraagbaak van de club. Henk is daarnaast medeorganisator van de jaarlijkse kaartavonden bij S.V. De Lutte.

In Beuningen heeft Gerrit Brouwer uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Gerrit was tot voor kort zeer actief in de Dorpsraad en Boeiend Beuningen. Momenteel is hij voorzitter van de stichting Dorpshuis en lid van de kerkhofploeg. Gerrit Brouwer is een vrijwilliger die zich langjarig belangeloos voor “zijn” dorp Beuningen heeft ingezet.

De groep verkeersregelaars uit Overdinkel onder leiding van coördinator Anja Veeningen werd verrast met een koekenpakket door raadslid Sandra Tiethoff. Bij verschillende evenementen zoals Sinterklaas of de avondvierdaagse wordt door deze groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat de festiviteiten op een veilige manier plaats kunnen vinden. We hopen dat de gemeenschap nog lang gebruik mag maken van deze diensten.

In Losser werden er twee personen verrast met een attentie. Als hét gezicht van het Repaircafe werd Joop Küpers verrast door fractievoorzitter Paul Elferink en raadslid Gerry Waanders. Met zijn enthousiasme en humor weet hij van de groep vrijwilligers een echt team te maken. We hopen dan ook dat de Losserse gemeenschap nog lang mag genieten van zijn vrijwilligerswerk bij het Repaircafe.

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, werd Alie ter Burg – v.d. Hee verrast met een bos bloemen door commissielid Lilian Hassing en bestuurslid Jan Kwekkeboom. Zij zet zich vrijwillig in voor o.a. de Losserse Zwemclub, de Tennisclub Losser, het verzorgingshuis en de EHBO-Losser waar ze o.a. voorzitter was en vele jaren het clubblad De Trekpleister verzorgde. Elk jaar loopt ze nog haar vaste EHBO collecte wijk in het dorp. Een vrijwilliger pur sang die zich met volle overtuiging inzet voor de gemeenschap.

Team CDA gemeente Losser dankt alle vrijwilligers en hoopt dat ze nog jaren actief blijven!

Terugblik raadsvergadering CDA

Afgelopen week stond de eerste raadsvergadering van 2023 op de agenda. Er stonden enkel hamerstukken en moties op het programma.

Zoals velen hebben gemerkt is de sporthal in De Lutte in zeer slechte staat. Daarom moet er nu wat gebeuren. De eerste vragen over de sporthal zijn door het CDA in juni gesteld, maar sindsdien is de situatie verder verslechterd. Daarom heeft het CDA voorgesteld om de bouw van de sporthal te versnellen, hiervoor geld te reserveren, de eigenaar (juridisch) aan te spreken op de staat en voorlopig geen medewerking te verlenen aan herontwikkelingsplannen. Waar in het weekend nog steun was voor deze motie, verdween deze dinsdag na coalitieoverleg in crisisachtige sferen. Tijdens de vergadering is gebleken dat de wethouder wel toezeggingen wilde doen om de huidige situatie sneller aan te pakken en de raad beter en tijdiger te informeren. Door het wegvallen van de steun en het krijgen van enkele toezeggingen hebben we de motie tot nader moment aangehouden! Het college moet gaan leveren; tijd voor daden.

Naast onze motie had de VVD een motie ingediend, met steun van het CDA, om te onderzoeken of het mogelijk is om als gemeente Losser te participeren in windmolenprojecten op de zee. Op voorhand werd een dergelijk onderzoek door de coalitiepartijen afgewezen.

Tot slot heeft de VVD een motie ingediend, met steun van het CDA, om te onderzoeken of asielzoekers en statushouders sneller naar werk kunnen worden begeleid en dit eventueel vorm te geven via een pilot. Dit werd niet gesteund door de andere partijen in afwachting op een nog uit te werken uitvoeringsnotitie.

Artikel 39 vraag – Paasvuren versus verstrekkende gevolgen

16 november 2022

 

Geacht college burgemeester en wethouders gemeente Losser,

Wij vernamen uit diverse media dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel voornemens is vanaf 2023 organisatoren van paasvuren een zogenaamde Aerius stikstofberekening moeten uitvoeren. Daarvoor zou een brief in omloop zijn. Daarnaast moeten paasvuurorganisatoren een onderzoek doen waaruit moet blijken dat het ontsteken van een paasvuur geen gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde flora en fauna. Verder moet een afrastering worden gebouwd rondom het paasvuur ter bescherming van broedvogels en zoogdieren.

Dit riep bij ons vele vragen op, die wij vervolgens op basis van artikel 39 van het Reglement van Orde aan u voorleggen:

  1. Bent u op de hoogte van deze eis van de Provincie Overijssel en van het bestaan van deze brief? Heeft de Provincie Overijssel u actief op de hoogte gesteld van deze regeling? Zo nee, bent u bereid om bij de Provincie na te vragen waarom dit niet is gebeurd?
  2. Gelden de vereisten in de brief slechts voor paasvuren in de nabijheid van Natura 2000 gebieden of voor alle paasvuren?
  3. Deelt het college onze mening dat het onjuist, onredelijk en onbillijk is om dergelijke eisen te stellen aan organisatoren van paasvuren in de gemeente Losser, mede gelet op de kennis en de kosten die daarvoor nodig zijn, met name doordat de paasvuren een eeuwenoude traditie kennen en door vrijwilligers worden georganiseerd wat al best lastig is? Zo ja: bent u bereid dit op korte termijn aan te kaarten bij de Provincie? Zo nee, waarom niet?
  4. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor paasvuren. In hoeverre en hoe stelt de gemeente de organisatoren op de hoogte van deze beleidswijzigingen?
  5. Is het college met ons van mening dat paasvuren met deze eeuwenoude traditie van grote waarde zijn voor de leefbaarheid en de sociale cohesie voor kernen in de gemeente Losser en dat deze traditie om deze reden en in de huidige vorm niet mag verdwijnen? Zo nee: waarom niet?
  6. Is het college bereid om bij de Provincie aan te dringen, indien de berichtgeving juist is, op financiële compensatie door de Provincie van deze Aerius stikstofberekeningen of ze door de Provincie zelf te laten uitvoeren, indien deze onverhoopt toch moeten plaatsvinden? Zo nee: waarom niet?
  7. Op welke manieren zou het college de paasvuurorganisatoren kunnen ontlasten, zodat het mogelijk blijft om verantwoord, doch laagdrempelig een paasvuur te organiseren?
  8. Kan het college navragen bij de Provincie of de stikstofeisen ook gevolgen zullen hebben voor andere tradities in de gemeente Losser, zoals o.a. carnavalsoptochten? Geldt dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Losser of alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden?

Wij dringen er bij u op aan om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, vanwege de (mogelijke) commotie die deze regelgeving kan geven in onze kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel, De Glane, De Glane Beekhoek en Losser.

Uw antwoorden wachten wij met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Namens het team CDA gemeente Losser

Paul Elferink (Fractievoorzitter)