Vragen CDA gemeente Losser over Windmolens nabij Nederlandse-Duitse Grens

Het CDA gemeente Losser heeft vandaag een reeks procesmatige vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de mogelijke komst van windmolens in de nabijheid van de Nederlandse-Duitse grens (Oelemars / Zandbergen). Het CDA benadrukt het belang van een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces dat de belangen van de gemeenschap en het milieu op de voorgrond plaatst.

De mogelijke plaatsing van windmolens in de nabijheid van onze gemeente heeft geleid tot vragen over verschillende aspecten, waaronder:

  • Informatieverstrekking: Wanneer en op welke wijze is het college van B&W van de gemeente Losser in kennis gesteld over deze ontwikkelingen op deze locatie? Graag ontvangen wij een tijdspad van de (in-)formele contacten met de gemeente Bad Bentheim en de verantwoordelijke portefeuillehouder en (geanonimiseerde) ambtenaren en bestuurders met betrekking tot dit project.

  • Wet- en regelgeving: Welke wet- en regelgeving / juridische restricties zijn van toepassing ten aanzien van de mogelijke plaatsing van windturbines in het grensgebied? In hoeverre is het ‘Traktaat van Meppen’ of andere (inter-)nationale van toepassing?

  • Grensoverschrijdende samenwerking: Is er met betrekking tot het dossier duurzame energie(opwekking) sprake van een grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeente Bad Bentheim en de gemeente Losser? Zo ja, hoe ziet deze samenwerking (bv. cable-pooling) er uit en welk beoogd doel / resultaat streeft u na?

Het CDA hecht veel waarde aan de mening van de lokale gemeenschap en dringt aan op een transparant proces waarin inwoners volledig worden geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming waar dat mogelijk is.

Het CDA gemeente Losser onderstreept dat het doel van deze vragen is om helderheid te verschaffen en ervoor te zorgen dat het proces rond de mogelijke komst van windmolens zorgvuldig en in het belang van de gemeenschap wordt uitgevoerd.

Klik hier voor de brief aan het college van B&W!

Voorjaarsnota 2023-2027

Voorzitter,
Waartoe zijn wij op aarde? Vroeger een vraag met een simpel eenduidig antwoord.

Waartoe zijn wij op aarde?
De vraag is nog steeds relevant. Het antwoord is niet altijd zo makkelijk te geven. Deze vraag nodigt uit tot bezinning. En dat is soms heel hard nodig.

U vormt het college en u voert een programma uit. De raad is ná de kiezer het hoogste orgaan. De raad kent fracties die ook in het college zitten en ……….er zijn fracties die niet in het college zitten. Zij vormen de oppositie.

Oppositie, …dat is geen gelukkig woord want oppositie is tegen en dat is niet de goede houding.
Het CDA is vooral voor. Voor goed beleid en voor het dienen van de belangen van Losser.

Het CDA wil steun geven waar dat kan. Het CDA wil ook met ideeën komen waar zij denkt dat het anders kan. Altijd met het belang van de inwoners voor ogen. Daartoe zijn wij op aarde. Samen met u allen.

Wij als CDA hebben altijd meebestuurt. Wij vinden onze nieuwe rol best soms lastig. U merkt dat aan ons. Maar weet wel, wij zullen ons steeds constructief opstellen. Met respect voor andere meningen. Andere ideen. Maar vooral met respect voor de mensen. Dat hoort bij onze kernwaarden.
Daartoe zijn wij op aarde…………

Voor ons ligt de voorjaarsnota2023-2027. 86 pagina’s dik, vol informatie over de uitgaven visies voor de komende jaren.

Een flinke kluif voor de raad om daar grondig studie van te maken. En die grondige bestudering is nodig wil je er grip op krijgen. Gelukkig hebben wij naast de CDA-raadsleden, ………. Ook secondanten……………. Die ons ondersteunen.

Jos, Jurran, Luc, Sandra, Gerry, onze commissie leden Lilian, Theo en Stefan ieder met hun eigen specialiteit heeft een bijdrage geleverd aan onze bevindingen over de voorjaarsnota.

Samen zijn we in staat om een beschouwing te geven over deze voorjaarsnota
Als ik het goed begrippen heb , krijg ik hier 10 minuten voor, dus voorzitter ik zou zeggen start de klok, dan begin ik nu.

Voorzitter,
Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2023-2027. Een lijvig document vol met ambities, een antwoord op complexiteit die op ons afkomt en het versterken van het bestaande beleid. Wat betreft het meerjarenperspectief kan worden gesteld dat de vooruitzichten goed zijn en dat tal van bestaande en nieuwe plannen op de rol staan. Zo als in mijn inleiding reeds gemeld een lijvig document , en een hele kluif om dit voor te bereiden. De informatievoorziening is goed, maar het mag hier en daar wel concreter. Desalniettemin grote dank aan de ambtelijke organisatie voor dit document.

Ten aanzien van de voorjaarsnota merken we op dat er goede plannen inzitten. Wellicht dat een blik op ons verkiezingsprogramma daarbij geholpen heeft. We zijn namelijk tevreden met het feit dat er 1,5 miljoen wordt gereserveerd voor de sporthal in De Lutte. Een brede oproep eerder dit jaar heeft dus haar eerste vruchten afgeworpen lijkt het. Nu op naar het vervolg. Verder zien we ook dat veel geld wordt uitgetrokken voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Losser. Goed dat hier actie in wordt ondernomen, hopelijk wel met een schuine blik naar de subsidiemogelijkheden om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zien we dat een fors bedrag wordt gereserveerd voor de Aloysiusschool. De raad heeft besloten om het desgewenste scenario verder te ontwikkelen. De culturele activiteiten in Losser verdienen een plek. Wel zal het CDA te allen tijden met een positief kritische blik tegen de business case aankijken en willen toestanden als de verbouw van het Klooster in Ootmarsum voorkomen. Met die gedachte is het goed om vooraf te worden geïnformeerd over de businesscase en indien nodig wordt geacht ook een (externe) financieel expert mee te laten kijken. Cultuur in combinatie ondernemingsactiviteiten ziet het CDA dan ook als een van de mogelijkheden om tot een goede businesscase te komen. Tot slot, voor wat betreft de inleiding, merken we op dat met enige angst wordt gekeken naar het jaartal 2027. Het moment dat de Rijksoverheid een korting doorvoert op de Algemene uitkering wat nadelig zou uitpakken voor de gemeente Losser. Het CDA is van mening dat we hier alert op moeten zijn, maar ons niet angst in moeten laten boezemen. Na aansluiting bij de netwerkclub voor kleine kernen en het behalen van positieve resultaten op het VNG congres zou het CDA juist graag de actiemodus van het college willen zien. Een stap naar voren zetten met gemeenten in de regio. Ondertussen blijven investeren in de leefbaarheid. De trend dat Den Haag geen oog heeft voor de regio lijkt langzamerhand te keren. De rol voor de regio is dan ook om strakker richting Den Haag te reageren, en dus ook de gemeente Losser.

Voorzitter,
Zoals gezegd heeft de gemeente Losser de financiën op orde. In deze Voorjaarsnota wordt allereerst een inzicht gegeven over de begrotingsuitvoering 2023 en Daarnaast worden de voorstellen voor de jaren 2024 t/m2027 gepresenteerd. Centraal hierin, antwoord op complexiteit di op ons afkomt, versterken bestaand beleid dat waarde toevoegt. We gaan Losser nog onmeunig mooier maken. Dan leg je de lat wel erg hoog, Meer gepast zou zijn we gaan onze onmeunig mooie Gemeente nog meer verfraaien.

Allereerst merken we op dat er de afgelopen jaren veel plannen zijn gepresenteerd. Woningbouw op verschillende locaties hier en daar klaar om uitgevoerd te worden, Kwaliteitsimpuls in de verschillende kerkdorpen. Herontwikkeling van verschillende locaties en investeringen in de openbare ruimte. We zijn van mening dat er veel plannen zijn gepresenteerd, maar nog meer plannen moeten worden uitgevoerd. Daarom willen we de voortgang van de plannen blijven monitoren op basis van een gedegen plan van aanpak waarbij financiële dekking, externe inhuur en tijdsplanning bij is meegenomen. Zoals reeds aangekondigd komen we met een motie die ik aan het einde van het betoog zal uitspreken.
Ons prachtige buitengbied of om in termen van de opstellers van dit rapport te spreken: ons onmeunig mooie boetengebied. Het is voor iedereen duidelijk dat daar veel te gebeuren staat, er komt landelijk, europees veel op ons af. Maar het moet wat het CDA betreft wel op de juiste manier, waarbij processen van onderaf moeten worden opgezet. Op lokaal niveau zijn we vertegenwoordigd aan de gebiedstafel en kunnen we input leveren voor het PPLG. Echter, merken we dat de opgaven die Noordoost Twente te wachten staan fors zijn en dat een passende aanpak van groot belang is. Enerzijds op het gebied van de PPLG en anderzijds op het gebied van de landbouwinventarisatie die door het college is aangekondigd. In het kader van meten is weten en participatie van onderaf komen we met een motie die ik aan het einde van het betoog zal uitspreken.
Het volgende onderwerp houdt de gemoederen al lange tijd bezig, de verkeersveiligheid op de N731. Vorig jaar hebben we al aandacht gevraagd voor de oversteek bij het nieuwe Lagapad tussen de wilgenkamp en de goormatenweg. Het verruimen van de komgrenzen werd destijds niet als dé oplossing gezien. Na een gesprek met de gedeputeerde, een brief en een onderzoek blijkt nu dat het idee om de komgrenzen te verruimen en te zorgen voor een veilige oversteek nog niet zo gek was. Daarom spreek ik dadelijk ook deze motie uit.

Zoals door mijn collega vorige week reeds aangegeven kijken we met belangstelling uit naar het NEER-MEER onderzoek inzake het bedrijventerrein annex milieustraat. Het CDA vindt dat met visie moet worden gekeken naar dit stuk. We hebben geld in de kassa. Een oplossing moeten dan ook worden gevonden die passend is voor de komende 30 / 40 jaar.

Inzak het sociaal domein hebben we onze aandacht voor het welzijn en zorg voor onze jongeren. De huidige generatie heeft het lastig. Naast sociale problematiek, zoals eenzaamheid, maakt een stijgende druk vanuit sociale media, onzekerheid over een woning en onzekerheid over het klimaat dat de jongeren ondersteund moeten worden. Het CDA is daarentegen wel kritisch op het geld dat voor Fundament wordt uitgetrokken. Het CDA pleit veel meer voor de kracht van het verenigingsleven en hoopt dan ook dat de wethouder nadrukkelijk toezicht houdt op de samenwerking tussen het verenigingsleven en Fundament. Het verenigingsleven kent vaak een vertrouwde omgeving en weet beter wat er leeft en wat er speelt.

Tot slot, voorzitter..
Twentse afsluiting..!

Terugblik raadsvergadering 26 juni 2023

Op maandag 26 juni was er een ingelaste raadsvergadering om onder andere de begrotingen van de verbonden partijen, zoals het Recreatieschap Twente en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, te beoordelen. Verder werd voorgesteld om de vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de burgemeester en de bijbehorende verordening vast te stellen. Met beide voorstellen hebben wij kunnen instemmen.

Naast deze agendapunten waren er nog verschillende moties vreemd aan de dag. Zelf kwamen we met de motie ‘biodiversiteit’. De afgelopen weken en maanden hebben we signalen vanuit onze gemeenschap ontvangen over het aanzicht van het groen in onze gemeente. We begrijpen dat de biodiversiteit steeds meer aandacht moet krijgen in onze gemeente. Er moet echter wel een goede balans zijn tussen rommelige stukken groen en het verbeteren van de biodiversiteit in onze gemeente. In onze motie hebben we het college opgedragen om in samenspraak met inwoners meer rekening te houden met situatiegerichte invulling, beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen, en actief te communiceren over de gemaakte keuzes in de aanleg, het beheer en het onderhoud. Helaas is de motie alleen gesteund door D66, terwijl de andere partijen tegenstemden.

Verder waren er nog twee moties, waaronder het opstellen van een landbouwinventarisatie met bijbehorende impactanalyse. Hoewel het college al een toezegging had gedaan, werd deze motie toch ingediend. Wat het CDA betreft is het vanzelfsprekend dat als er een inventarisatie wordt gedaan, op welk gebied dan ook, er ook wordt gekeken naar de gevolgen ervan.