CDA gemeente Losser vraagt om oplossing voor tekort aan supermarkten in het dorp Losser

De CDA-fractie in de gemeente Losser heeft schriftelijke vragen gesteld
aan het College van Burgemeester en Wethouders betreƯende het tekort aan supermarkten in
het dorp Losser. Fractievoorzitter Paul Elferink uit namens de partij zijn bezorgdheid over het
beperkte aanbod van supermarkten in Losser en de negatieve gevolgen die dit heeft voor de
lokale economie en het milieu.

Het CDA wijst op de detailhandelsvisie van Losser, waarin ruimte is gemaakt voor vier fullservice supermarkten in de dorpskern. Momenteel zijn er echter nog maar twee supermarkten
over na het vertrek van Plus en Coop. Beide overgebleven supermarkten willen hun
vloeroppervlak uitbreiden om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de consumenten.

Veel inwoners van Losser doen nu hun boodschappen in naburige steden zoals Oldenzaal,
Enschede en zelfs Duitsland. Dit leidt tot meer verkeersbewegingen, wat negatieve gevolgen
heeft voor het milieu en de veiligheid. Bovendien lopen de supermarkten in Losser hierdoor
omzet mis, wat ook een negatieve impact heeft op de andere detailhandel in het centrum van
het dorp.

Het CDA dringt daarom aan op de komst van een derde supermarkt, bij voorkeur een food
discounter, om de diversiteit en het aanbod te vergroten. De partij heeft de volgende vragen aan
het college voorgelegd:

 1. Is het college zich bewust van de maatschappelijke roep om uitbreiding van het aantal
  supermarkten in Losser, bij voorkeur in de vorm van een food discounter?
 2. Welke initiatieven heeft het college ondernomen of is het voornemens te ondernemen
  om de diversiteit in de food retailsector in Losser te vergroten?
 3. Welke stappen heeft het college ondernomen of is het van plan te ondernemen om de
  behoefte aan uitbreiding van het vloeroppervlak van de bestaande supermarkten te
  realiseren?
 4. In welke mate vormen ruimtelijke aspecten en grond-/vastgoedposities belemmeringen
  voor de uitbreiding en diversificatie van de supermarkten in Losser?
 5. Wat is er nodig om deze belemmeringen weg te nemen?

Het CDA hoopt dat het college snel actie onderneemt om te zorgen voor een adequaat aanbod
van supermarkten in Losser, maar ook andere kerkdorpen in de gemeente, zodat zowel de
inwoners als de lokale ondernemers hier baat bij hebben.

Paul Elferink
Fractievoorzitter CDA gemeente Losser

Vragen van het CDA Gemeente Losser over voorgesteld asielzoekerscentrum in Dinkelland

De fractie van het CDA gemeente Losser heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel van het College van de gemeente Dinkelland met betrekking tot het voorgestelde asielzoekerscentrum (AZC) aan de Foksweg in Denekamp, nabij de gemeentegrens van Losser. In een brief aan het college van B&W  van de gemeente Losser heeft het CDA Gemeente Losser een aantal vragen gesteld omtrent de recente ontwikkelingen in de buurgemeente Dinkelland. Deze vragen betreffen onder andere de communicatie, het standpunt van het college en de mogelijke gevolgen van het voorgestelde AZC voor de noodopvang van vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord.

De vragen van het CDA Gemeente Losser luiden als volgt:

 1. Is het college geïnformeerd over het raadsvoorstel van het college van de gemeente Dinkelland waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het aanbod voor een AZC aan de Foksweg? Zo ja, wanneer?
 2. Het bericht hebben we via de media moeten vernemen. Indien dit bekend was bij het college, waarom is dit niet gecommuniceerd?
 3. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van het raadsvoorstel van de gemeente Dinkelland?
 4. Welke gevolgen heeft de komst van het AZC in Dinkelland voor de noodopvang vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord? Heeft de gemeente al contact gehad met Hotel Restaurant Dinkeloord en het COA?
 5. Op welke wijze wordt er met de (nabijgelegen) inwoners uit Beuningen gecommuniceerd ten aanzien van deze ontwikkelingen?
 6. In hoeverre is er (nog) samenwerking met de andere drie NOT-gemeenten over de opvang en verdeling van asielzoekers? Is het niet verstandig dat het college de samenwerking binnen NOT hervat dan wel verder intensiveert?

De fractie van de CDA gemeente Losser zal de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet zien en zal zich inzetten voor een open en transparante communicatie over deze kwestie.

Een nieuwe maand, een nieuwe raadsvergadering. Hieronder een korte terugblik.

Een van deze agendapunten betrof het voorstel om vluchtelingen op te vangen in Hotel Dinkeloord voor maximaal 1 jaar. Het CDA is een christendemocratische partij die van mening is dat mensen in nood moeten worden geholpen. Anderzijds staan we als partij midden in de samenleving en weten we dat noodopvang druk legt op de op de lokale gemeenschap, in dit geval Beuningen en Denekamp. Dat maakt dat we ook kritisch zijn geweest op het voorstel. De veiligheid van inwoners en bewoners moeten gewaarborgd worden en er moet periodiek overleg plaatsvinden met o.a. de inwoners. Ook hebben we als CDA twee moties ingediend.  Enerzijds hebben we een motie ingediend waarin aanvullende voorwaarden worden opgenomen t.a.v. dit voorstel voordat daadwerkelijke huisvesting plaatsvindt. Anderzijds hebben we een dringende oproep gedaan aan de formerende partijen om de asielinstroom te beperken; het kan zo niet langer in Nederland.  We houden de situatie nauwlettend in de gaten. 
 
Een ander voorstel was om het leegstaande deel van de centrumhal Luttermolenveld om te bouwen tot een appartementencomplex met appartementen die (bijna) een half miljoen (!) euro moeten kosten. Wat het CDA betreft onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan de bevolking. Onze verwachting is dat hier geen inwoner van de gemeente Losser, en specifiek De Lutte, komt te wonen. Als enige partij hebben we dan ook tegen dit voorstel gestemd. Het resterende deel van dit complex blijft tot 2030 een binnensportvoorziening. Het CDA diende een motie in om bij toekomstige herontwikkeling ervoor te zorgen dat in dit deel wél gevarieerde en betaalbare woningen komen. Deze motie is unaniem aangenomen.