Terugblik raadsvergadering 16 mei 2023

De agenda van de raadsvergadering van 16 mei jl. was wederom een korte. Veel hamerstukken en enkele moties vreemd aan de orde. Wel was er één belangrijk bespreekstuk.

Het bespreekstuk betrof het voorgenomen collegebesluit om € 200.000,- subsidie te verstrekken aan BOEI B.V., eigenaar van de Steenfabriek. Het CDA heeft echter geconstateerd dat deze bijdrage bedoeld is voor het dekken van exploitatietekorten (onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming). Daarnaast bestond de financiële onderbouwing slechts uit één (!) A-4’tje, werden de vrijwilligers niet betrokken bij de ontwikkelingen én ontbrak een duidelijke visie voor deze parel van Losser. Het is zeer gênant te noemen dat een dergelijk raadvoorstel richting de gemeenteraad is gekomen. Voor het CDA dan ook een duidelijke “nee”! Vier van de vijf partijen, waaronder het CDA, hebben tegen het raadsvoorstel gestemd. Iets wat in lange tijd niet meer is voorgekomen. Zowel het CDA als Burgerforum hadden een motie. In constructief overleg hebben we een gezamenlijke motie ingediend om tot een afwegingskader te komen voor het gehele complex om daarin de ontwikkelingsmogelijkheden te schetsen.

De gemeenteraad heeft daarnaast een akkoord gegeven om woningen te bouwen op voormalig terrein van Olde Theussink te De Lutte. Een blok van 7 woningen zal hier worden gebouwd om het woonaanbod in De Lutte verder te verbreden.

Tot slot waren er nog verschillende moties, mede ingediend door het CDA. Zo is raadsbreed een motie ingediend om onze stem te laten horen tegen het zware goederenvervoer dat via het spoor langs De Lutte richting Duitsland gaat. O.a. dorpsraden worden hierbij betrokken!

Het opwekken van biogas, en zeker de samenwerking in Noordoost Twente, moet worden gestimuleerd. De eerste boeren in onder andere De Lutte hebben daar al een vergunning voor aangevraagd. Om dit te faciliteren moeten er duidelijke richtlijnen zijn en moet inzichtelijk worden gemaakt welke subsidies boeren hiervoor kunnen krijgen. De gezamenlijk ingediende motie is aangenomen.

De komende periode staat er weer genoeg op de agenda, waaronder de voorjaarsnota waar de financiële kaders voor de plannen van de komende jaren wordt uitgezet. Daarnaast zijn er nog tal van bijeenkomsten waar het CDA gemeente Losser vertegenwoordigd zal zijn om input te verzamelen en mee te nemen naar de raadszaal. Samen met de inwoners, verenigingen, ondernemers etc. gaan we weer verder aan de slag voor een sociale en vitale gemeente Losser!

Terugblik raadsvergadering 28 maart jl.

De tweede raadsvergadering van het jaar kende een korte agenda. Enkel de omgevingsvisie werd als bespreekstuk behandeld. Verder waren er ook nagenoeg geen hamerstukken. Dit werd mede veroorzaakt doordat het raadsvoorstel inzake Steenfabriek De Werklust onvoldoende was onderbouwd. Het voorstel was om de eigenaar van de Steenfabriek, BOEI B.V.,  een subsidie te verstrekken van € 200.000,- voor achterstallig onderhoud. Echter, de financiële onderbouwing van deze subsidieverstrekking was niet meer dan een A4-tje. Daarnaast heeft BOEI B.V. het plan om Landschap Overijssel, zonder enig overleg met de gemeente, voor 50% mede-eigenaar te maken van het complex. De huidige vrijwilligers waren na deze overname niet meer nodig. Voor ons reden om vragen te stellen met als uiteindelijke conclusie: doe het huiswerk maar over. Dit gaat de wethouder dan ook doen en zal op termijn terugkomen met een nieuw voorstel.

De omgevingsvisie, een integrale langetermijn visie voor de fysieke leefomgeving en haar grondgebied, werd wél behandeld. Na een lang participatieproces, gestart in de vorige coalitieperiode, is deze visie, met veel input van de CDA-fractie, behandeld en unaniem door de raad aangenomen. Wel is met een amendement een wijziging aangebracht aan de visie. Mede op verzoek van het CDA hebben we ervoor gezorgd dat schaalvergroting voor agrarische sector (via bedrijfsovernames of kringlooplandbouw) mogelijk blijft. Hoewel D66 dit op het laatste moment nog probeerde te verhinderen blijft dit nu nog wel mogelijk. De visie zal uiteindelijk worden omgezet in een omgevingsplan waarin de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe plannen voor inwoners, ondernemers en andere instanties zijn toegelicht.

CDA gemeente Losser zet lokale helden in het zonnetje met een Valentijnsboeket

Zoals elk jaar rondom Valentijnsdag ging ook afgelopen weekend een delegatie van de CDA-fractie op pad om enkele ‘lokale helden’ in het zonnetje te zetten. Dit keer viel de eer te beurt aan Alie ter Burg en Joop Küpers (beiden uit Losser), Rosemarie Nijland voor haar inzet voor Glane, Henk Dierselhuis uit De Lutte, Gerrit Brouwer uit Beuningen en de groep verkeersregelaars uit Overdinkel.

Dat vrijwilligers het cement van de samenleving is bekend. Sterker nog, onze samenleving kan niet meer zonder. Volgens het CDA is het dan ook nodig om structureel meer aandacht en waardering te hebben voor het vrijwilligerswerk. Enkele jaren geleden is de CDA-motie voor het instellen van de Vrijwilligersprijs aangenomen.

Rosemarie Nijland ontving uit handen van commissielid Stefan Kwekkeboom en bestuurslid Byran Jongsma een bos bloemen voor haar inzet voor Glane. Zij is vrijwillig beheerder van het dorpshuis De Glaan. Daarnaast zit de van oorsprong Enschedese in de dorpsraad, is vrijwilliger bij het Trefhuus in Overdinkel en zet zich in als Fiets- en AutoMaatje. Last but not least neemt ze ook nog de liefdevolle taak als mantelzorger van haar ouders en oppasoma van de kleinkinderen op zich.

In De Lutte werd Henk Dierselhuis verrast in ‘zijn kantine’ door commissielid Theo Pünt en raadslid Jurran Visschedijk. Henk is al jaar en dag hét gezicht van S.V. De Lutte. Als beheerder van de kantine zorgt Henk voor de catering en de bemensing, ontvangt hij de gasten en vrijwilligers en is hij de vraagbaak van de club. Henk is daarnaast medeorganisator van de jaarlijkse kaartavonden bij S.V. De Lutte.

In Beuningen heeft Gerrit Brouwer uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Gerrit was tot voor kort zeer actief in de Dorpsraad en Boeiend Beuningen. Momenteel is hij voorzitter van de stichting Dorpshuis en lid van de kerkhofploeg. Gerrit Brouwer is een vrijwilliger die zich langjarig belangeloos voor “zijn” dorp Beuningen heeft ingezet.

De groep verkeersregelaars uit Overdinkel onder leiding van coördinator Anja Veeningen werd verrast met een koekenpakket door raadslid Sandra Tiethoff. Bij verschillende evenementen zoals Sinterklaas of de avondvierdaagse wordt door deze groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat de festiviteiten op een veilige manier plaats kunnen vinden. We hopen dat de gemeenschap nog lang gebruik mag maken van deze diensten.

In Losser werden er twee personen verrast met een attentie. Als hét gezicht van het Repaircafe werd Joop Küpers verrast door fractievoorzitter Paul Elferink en raadslid Gerry Waanders. Met zijn enthousiasme en humor weet hij van de groep vrijwilligers een echt team te maken. We hopen dan ook dat de Losserse gemeenschap nog lang mag genieten van zijn vrijwilligerswerk bij het Repaircafe.

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, werd Alie ter Burg – v.d. Hee verrast met een bos bloemen door commissielid Lilian Hassing en bestuurslid Jan Kwekkeboom. Zij zet zich vrijwillig in voor o.a. de Losserse Zwemclub, de Tennisclub Losser, het verzorgingshuis en de EHBO-Losser waar ze o.a. voorzitter was en vele jaren het clubblad De Trekpleister verzorgde. Elk jaar loopt ze nog haar vaste EHBO collecte wijk in het dorp. Een vrijwilliger pur sang die zich met volle overtuiging inzet voor de gemeenschap.

Team CDA gemeente Losser dankt alle vrijwilligers en hoopt dat ze nog jaren actief blijven!