Ondernemerskansen en Revitalisering van Bedrijventerreinen in Losser: Het CDA stelt vragen aan het College van B&W

Het CDA gemeente Losser heeft een reeks belangrijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de revitalisering van bedrijventerreinen in Losser. De partij benadrukt de groeiende behoefte van ondernemers aan ruimte op bedrijventerreinen en dringt aan op actie om jonge, ambitieuze ondernemers in Losser te houden.

Recentelijk werd in een dagblad gemeld dat een jonge ondernemer uit Losser graag zou willen uitbreiden in zijn eigen gemeente, als er voldoende ruimte beschikbaar is. Deze uitspraak onderstreept de noodzaak om te voorzien in de behoeften van lokale bedrijven.

Het CDA herinnert het college aan een presentatie die de gemeenteraad heeft bijgewoond over het onderzoek “Bedrijventerreinen Losser”, waaruit bleek dat revitalisering van bestaande terreinen veel hectares beschikbaar zou kunnen maken. Echter, het gebrek aan contact met gevestigde ondernemers en het gebruik van hoofdzakelijk deskresearch roept vragen en twijfels op over de uitkomsten van het onderzoek.

Met het oog op de groeiende vraag naar bedrijfsruimte en de wens om jonge ondernemers te faciliteren, stelt het CDA Losser de volgende vragen aan het college:

a) Heeft het college een overzicht van bedrijven die serieus van plan zijn om bedrijfsgrond te kopen of mee te werken aan revitalisering, na het uitgevoerde deskresearch door de Stec-groep?

b) Is het college het eens met het belang om jonge, ambitieuze ondernemers die in hun eigen dorp willen blijven, bedrijfsruimte aan te bieden? Zo ja, wat zijn de vervolgstappen van het college?

c) Deelt het college de mening dat een koers gericht op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen alleen niet voldoende is om te voorzien in de behoeften van ondernemers?

d) Is het college bereid om parallel aan de revitalisering van bedrijventerreinen te werken aan de uitbreiding van bestaande terreinen, om kostbare tijd te besparen?

e) Kan de gemeenteraad voor het zomerreces worden geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken?

Het CDA benadrukt het belang van een proactieve benadering om de economische groei van Losser te stimuleren en roept op tot samenwerking tussen de gemeente en lokale ondernemers. Het bieden van voldoende ruimte en ondersteuning aan bedrijven is essentieel om een bloeiend ondernemersklimaat te creëren en de lokale economie te versterken.

CDA gemeente Losser zet vrijwilligers in het zonnetje!

Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser vrijwilligers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet. De leden van de fractie gingen alle kerkdorpen langs om dit jaar weer iemand of een organisatie in de schijnwerpers te zetten.

Voor het dorp Losser reiken we dit jaar het Valentijnsboeket uit aan Sini Punte. Een waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat zij jarenlang en nog steeds grotendeels achter de schermen uitvoert. Het begon al toen de kinderen op de lagere school kwamen, eerst in de OR en later in de MR. Tijdens deze periode kwam ook de werkgroep 1ste communie in beeld, waaraan ze jarenlang veel energie heeft gestoken om daar een succes van te maken. Ze heeft gecollecteerd voor goede doelen, vooral voor de Hartstichting, waar ze zelfs wijkhoofd werd. Daarnaast heeft zij als mantelzorger ook jarenlang haar twee oudtantes verzorgd. Nu is ze mantelzorger in haar omgeving, waar mensen die het nodig hebben kunnen rekenen op haar zorg. Binnen de Maria Geboorte parochie is ze een belangrijke spil tussen de vrijwilligers. Naast haar vaste vrijwilligerstaken doet menigeen een beroep op haar, omdat men weet dat het dan goed komt.

In Beuningen heeft Annemiek Kuipers uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Velen kennen haar als de vorige eigenaar van Restaurant Sterrebos maar Annemiek heeft zich daarvoor jarenlang belangeloos ingezet voor ‘ons’ mooie dorpje Beuningen o.a. als Voorzitter van de Dorpsraad. Ze was tevens een van de oprichters van de Stichting Beuningen Outdoor Events die o.a. het Dorpsfeest Beuningen gestart is en die de flexibele tent met Leader gelden geregeld heeft. Ook heeft ze als vrijwilliger zitting gehad in de pastoraatsgroep.

In Glane verrasten we Wemmy Meijer-Schorfhaar met een boeket. Met open armen werden commissieleden Stefan Kwekkeboom en Lilian Hassing ontvangen door de 81-jarige fitte vrouw in haar prachtige stulpje. Ze ontvangt dit boeket omdat ze al heel haar leven lang klaarstaat met raad en daad voor haar naasten en andere hulpbehoevenden. Trots vertelde ze over haar kleinkinderen en over haar werk bij garage Schorfhaar, die ze met haar man runde. Dat Wemmy niet stilzit is te zien aan het feit dat de grote tuin en het huis er verzorgd bij liggen, ze nog regelmatig auto rijdt en er veel aanloop van mensen is! Haar humor, betrokkenheid en een groot hart zijn onlosmakelijk met haar verbonden.

In Overdinkel werd Hala Bryk verrast met een boeket bloemen door Jos in het Veld. Velen kennen haar van de vele toneeluitvoeringen die de Hervormde Toneelvereniging Eensgezindheid jaarlijks op de bühne brengt in de Christelijke Vereniging te Overdinkel, het onderkomen van de OVO. Hala doet tijdens de avonden altijd het openingswoord, is souffleuse, kondigt in de pauze de verloting aan en brengt aan het einde van de voorstellingen met humor het bericht dat de gehaktballen weer warm zijn. Hala is lid sinds 1972, nam in 1988 zitting in het bestuur en is sinds 1998 voorzitter. Tevens is zij bestuurslid van de OVO. Samen met haar is het bestuur van mening dat zowel de entreeprijs als de verloting voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven. Wat veel inwoners niet van haar weten, is dat zij in 1972 al actief was bij het voormalige Trefpunt (de huidige locatie van Aldi). Daar was Hala voorzitter van de Projectgroep ‘Wortels in de samenleving’. Verder was ze als verantwoordelijke bijna ieder zondagavond aanwezig als ‘herder’ van de werkgroep Disco Eagle. Een jonge werkgroep die ca. 130 jongeren tot 16 jaar een prachtige avond verzorgden.

Bij de Zonnebloem – afdeling De Lutte-Beuningen – worden door Theo Pünt en Jurran Visschedijk tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering het bestuur en de ondersteunende vrijwilligers bedankt voor hun inzet in de lokale gemeenschap van De Lutte. In het sociaal domein wordt veelal gekeken naar ondersteuning van zorgorganisaties of overheden. In De Lutte, maar ook elders in onze gemeente, worden met de vrijwilligers mooie uitstapjes of bijeenkomsten verzorgd om zo mensen bij elkaar te brengen en daarmee onder andere eenzaamheid tegen te gaan. In een steeds individualistischere samenleving zijn deze organisaties van groot belang voor de gemeenschapszin.

Het CDA gemeente Losser is trots op het lokale verenigingsleven en haar vrijwilligers. We bedanken hen voor hun inzet en hopen dat ze hier nog jaren mee door willen gaan in al haar enthousiasme.

Oppositie in Losser maakt zich ernstige zorgen over bestuurlijke stabiliteit van Losser.

De fracties van het CDA en de VVD van Losser hebben ernstige zorgen over de continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur van de gemeente Losser nu wethouder Van Essen is voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Deventer. Zeer recent vertrok ook PvdA wethouder Nordkamp, die het Tweede Kamerlidmaatschap verkoos boven het wethouderschap in Losser. Daarnaast zal burgemeester Kroon begin februari afscheid nemen.
Binnen twee maanden vertrekt driekwart van het college van B&W.


Waar in juni 2022 een nieuwe coalitie tussen Burgerforum, D66 en de Partij van de Arbeid was gevormd, is na krap anderhalf jaar de leegloop in de collegekamer van de gemeente Losser compleet. De fracties van CDA en VVD vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. We leven in een roerige tijd, waar veel op onze gemeente en haar inwoners afkomt. Denk aan de duurzaamheidsagenda, woningbouw, de uitdagingen voor de agrarische sector en het migratievraagstuk. Dat vraagt om continuïteit door een stabiel college. Het vertrek van drie van de vier collegeleden draagt hier allesbehalve aan bij.

Zowel Nordkamp als van Essen waren vorig jaar bij de verkiezingen lijsttrekker, dus de nummer één.  Veel Lossernaren hebben op deze heren gestemd in de veronderstelling en met het vertrouwen dat zij zich de komende jaren zouden gaan inzetten voor Losser. Door het vertrek na anderhalf jaar laten zij deze kiezers in de kou staan. De stemmen die de PvdA en D66 van de kiezers hebben gekregen worden niet ingezet voor de gemeente Losser maar voor de persoonlijke carrière van de heren Nordkamp en van Essen. Wij nemen dat deze heren kwalijk.

Wat is nu de waarde van het coalitieakkoord?

Als oppositie hebben wij ook grote twijfels bij de waarde van het gevormde coalitieakkoord nu twee van drie wethouders zijn vertrokken en deze twee nieuwe wethouders opnieuw moeten worden ingewerkt. Het zijn immers de vertrokken wethouders die de onderhandelingen hebben gevoerd die tot het coalitieakkoord hebben geleid. De waarde van dit akkoord lijkt ons verdampt.

Volgens Harry Heegen (fractievoorzitter VVD) komt de enig overgebleven wethouder niet eens uit Losser. Nordkamp en van Essen zijn wel geboren en getogen in de gemeente Losser maar zij vertrekken. Wij zullen als oppositiepartij de ontwikkelingen scherp volgen maar wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. Voor Paul Elferink (fractievoorzitter CDA) is er straks geen sprake van een stabiel college terwijl daar juist zo’n behoefte aan is. Wij gunnen iedereen de persoonlijke ambities waar te maken maar daar zitten grenzen aan. Dit gedrag dient het belang van Losser en haar inwoners niet.