Laatste vergaderingen voor zomerreces

Afgelopen week hadden we een tweetal raadsvergaderingen waarbij de ene avond in het teken stond van o.a. de voorjaarsnota, de programmeringsafspraken en de Aloysiusschool. De andere avond stond in het teken van de voordracht van de nieuwe burgemeester. Tijd voor een korte terugblik.

Op dinsdagavond hebben we als raad meerdere besluiten genomen. Een van de besluiten was dat het plan om de Aloysiusschool om te bouwen tot een cultureel centrum verder kan worden uitgewerkt. Dit gebeurde wel nadat de meerderheid van de raad heeft aangegeven dat een extra beslismoment nodig is om over te gaan tot realisatie. De financiële onderbouwing die door dit college was aangedragen was zeer mager. Het CDA is groot voorstander van cultuur, maar de plannen moeten wel goed onderbouwd zijn. Bovendien moet een gelijkwaardig speelveld worden gecreëerd ten opzichte van andere culturele instellingen zoals Erve Kraesgenberg of het Openluchttheater Brilmansdennen.

Een ander agendapunt betrof de programmeringsafspraken inzake wind op land. Dit betreffen afspraken met de provincie om het zoekgebied Overdinkel (voorlopig) uit te sluiten, mede gezien de ontwikkelingen in De Lutte. Het CDA was hierin niet unaniem en heeft daarin een beslissende rol omdat naast de VVD ook Burgerforum tegen is. Dat is onder andere het gevolg van het feit dat deze coalitie geen windbeleid wil opstellen. Als gevolg van de afwezigheid van één raadslid betrof de stemming 9-9. In september volgt een nieuwe stemming.

Verder hebben we een besluit genomen over de voorjaarsnota. Met de voorjaarsnota worden piketpaaltjes geslagen om in november tot een goede begroting te komen. We bepalen dus waar we als gemeente het geld aan uitgeven. Wat opviel, is dat structurele uitgaven worden betaald met incidenteel geld uit de algemene reserve. Met de aanstaande bezuinigingen van de Rijksoverheid in zicht, is het CDA van mening dat het nu allemaal wel erg royaal wordt uitgegeven. In de afgelopen jaren zijn we sober met de financiën omgegaan ondanks de vele investeringen. We hebben het college nadrukkelijk aangegeven dat we de lasten niet moeten doorschuiven naar de volgende generatie.

Het CDA heeft in haar betoog ook nadrukkelijk aangegeven dat de daadkracht ontbreekt bij dit college. Daar waren we overigens niet de enige in, dat werd ook door andere partijen aangegeven. Dit komt ook tot uitdrukking in de voorjaarsnota. Er wordt veel over visie en strategie gepraat, maar te weinig over uitvoeringsprogramma’s. Het CDA wil dat er sneller wordt overgegaan tot actie. Treffend hiervoor is dat moties die door het CDA eerder zijn ingediend maar door de coalitie zijn afgeschoten, nu alsnog worden uitgevoerd of mee wordt gestart.

Naast de bovenstaande kanttekeningen hebben we ook een drietal moties ingediend waarbij we van mening zijn dat deze moeten worden opgepakt door het college. Ten eerste willen we dat het college proactiever wordt richting de ondernemers. Naast dat er vraag is naar grond om uit te kunnen breiden, er behoefte is aan een derde supermarkt in Losser (discounter) en de inwoners van De Lutte graag de supermarkt willen behouden, moet er meer worden ingezet op verbindingen. Ondernemers zijn cruciaal voor de leefbaarheid. We willen dan ook dat de behoeften verder in kaart worden gebracht en hiernaar wordt geacteerd.

Ten tweede zien we met elkaar dat het vrijwilligers- en verenigingsleven het steeds lastiger krijgt. Dit uit zich onder meer in het steeds complexer worden van subsidieaanvragen of aanvragen voor een evenementenvergunning. De regeldruk moet omlaag en verdere digitalisering is benodigd. We hebben het college dan ook opgedragen om hiermee aan de slag te gaan. Het is een cliché, maar de vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de samenleving. Daar vinden ontmoetingen plaats en worden verbindingen gelegd.

Tot slot hebben we een motie ingediend over de sporthal in De Lutte. Ruim twee jaar geleden hebben we al vragen gesteld over de huidige sporthal inzake de lekkages, defecte apparatuur en kapotte vloeren. Destijds werd verteld dat er druk gewerkt zou worden aan de realisatie van een nieuwe sporthal. We hebben echter nog geen plan gezien. Met het einde van het contract met de eigenaar van de huidige sporthal in zicht moeten er nu acties worden ondernomen. Hoewel de gemeente ook afhankelijk is van andere partijen, hebben we het college opgedragen om in het 1e kwartaal van 2025 met een plan te komen. Het tempo moet omhoog.

Alle drie de moties zijn unaniem aangenomen. Daaruit blijkt dat een positief kritische houding van het CDA door de andere partijen wordt gewaardeerd. Andersom gold hetzelfde. Andere moties die waren ingediend, zijn eveneens unaniem gesteund. We verschillen met elkaar soms van mening, maar we moeten het uiteindelijk samen doen. Samenleven doe je door samen te leven.

Afgelopen donderdag vond de laatste vergadering voor het zomerreces plaats. In deze vergadering heeft de gemeenteraad besloten om Jeroen Diepemaat (35) voor te dragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Zijne Majesteit de Koning. We feliciteren Jeroen en zijn gezin met deze voordracht en wensen hen een warm welkom in de gemeente Losser!

CDA gemeente Losser vraagt om oplossing voor tekort aan supermarkten in het dorp Losser

De CDA-fractie in de gemeente Losser heeft schriftelijke vragen gesteld
aan het College van Burgemeester en Wethouders betreƯende het tekort aan supermarkten in
het dorp Losser. Fractievoorzitter Paul Elferink uit namens de partij zijn bezorgdheid over het
beperkte aanbod van supermarkten in Losser en de negatieve gevolgen die dit heeft voor de
lokale economie en het milieu.

Het CDA wijst op de detailhandelsvisie van Losser, waarin ruimte is gemaakt voor vier fullservice supermarkten in de dorpskern. Momenteel zijn er echter nog maar twee supermarkten
over na het vertrek van Plus en Coop. Beide overgebleven supermarkten willen hun
vloeroppervlak uitbreiden om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de consumenten.

Veel inwoners van Losser doen nu hun boodschappen in naburige steden zoals Oldenzaal,
Enschede en zelfs Duitsland. Dit leidt tot meer verkeersbewegingen, wat negatieve gevolgen
heeft voor het milieu en de veiligheid. Bovendien lopen de supermarkten in Losser hierdoor
omzet mis, wat ook een negatieve impact heeft op de andere detailhandel in het centrum van
het dorp.

Het CDA dringt daarom aan op de komst van een derde supermarkt, bij voorkeur een food
discounter, om de diversiteit en het aanbod te vergroten. De partij heeft de volgende vragen aan
het college voorgelegd:

 1. Is het college zich bewust van de maatschappelijke roep om uitbreiding van het aantal
  supermarkten in Losser, bij voorkeur in de vorm van een food discounter?
 2. Welke initiatieven heeft het college ondernomen of is het voornemens te ondernemen
  om de diversiteit in de food retailsector in Losser te vergroten?
 3. Welke stappen heeft het college ondernomen of is het van plan te ondernemen om de
  behoefte aan uitbreiding van het vloeroppervlak van de bestaande supermarkten te
  realiseren?
 4. In welke mate vormen ruimtelijke aspecten en grond-/vastgoedposities belemmeringen
  voor de uitbreiding en diversificatie van de supermarkten in Losser?
 5. Wat is er nodig om deze belemmeringen weg te nemen?

Het CDA hoopt dat het college snel actie onderneemt om te zorgen voor een adequaat aanbod
van supermarkten in Losser, maar ook andere kerkdorpen in de gemeente, zodat zowel de
inwoners als de lokale ondernemers hier baat bij hebben.

Paul Elferink
Fractievoorzitter CDA gemeente Losser

Vragen van het CDA Gemeente Losser over voorgesteld asielzoekerscentrum in Dinkelland

De fractie van het CDA gemeente Losser heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel van het College van de gemeente Dinkelland met betrekking tot het voorgestelde asielzoekerscentrum (AZC) aan de Foksweg in Denekamp, nabij de gemeentegrens van Losser. In een brief aan het college van B&W  van de gemeente Losser heeft het CDA Gemeente Losser een aantal vragen gesteld omtrent de recente ontwikkelingen in de buurgemeente Dinkelland. Deze vragen betreffen onder andere de communicatie, het standpunt van het college en de mogelijke gevolgen van het voorgestelde AZC voor de noodopvang van vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord.

De vragen van het CDA Gemeente Losser luiden als volgt:

 1. Is het college geïnformeerd over het raadsvoorstel van het college van de gemeente Dinkelland waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het aanbod voor een AZC aan de Foksweg? Zo ja, wanneer?
 2. Het bericht hebben we via de media moeten vernemen. Indien dit bekend was bij het college, waarom is dit niet gecommuniceerd?
 3. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van het raadsvoorstel van de gemeente Dinkelland?
 4. Welke gevolgen heeft de komst van het AZC in Dinkelland voor de noodopvang vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord? Heeft de gemeente al contact gehad met Hotel Restaurant Dinkeloord en het COA?
 5. Op welke wijze wordt er met de (nabijgelegen) inwoners uit Beuningen gecommuniceerd ten aanzien van deze ontwikkelingen?
 6. In hoeverre is er (nog) samenwerking met de andere drie NOT-gemeenten over de opvang en verdeling van asielzoekers? Is het niet verstandig dat het college de samenwerking binnen NOT hervat dan wel verder intensiveert?

De fractie van de CDA gemeente Losser zal de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet zien en zal zich inzetten voor een open en transparante communicatie over deze kwestie.