Vragen CDA gemeente Losser over Windmolens nabij Nederlandse-Duitse Grens

Het CDA gemeente Losser heeft vandaag een reeks procesmatige vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de mogelijke komst van windmolens in de nabijheid van de Nederlandse-Duitse grens (Oelemars / Zandbergen). Het CDA benadrukt het belang van een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces dat de belangen van de gemeenschap en het milieu op de voorgrond plaatst.

De mogelijke plaatsing van windmolens in de nabijheid van onze gemeente heeft geleid tot vragen over verschillende aspecten, waaronder:

  • Informatieverstrekking: Wanneer en op welke wijze is het college van B&W van de gemeente Losser in kennis gesteld over deze ontwikkelingen op deze locatie? Graag ontvangen wij een tijdspad van de (in-)formele contacten met de gemeente Bad Bentheim en de verantwoordelijke portefeuillehouder en (geanonimiseerde) ambtenaren en bestuurders met betrekking tot dit project.

  • Wet- en regelgeving: Welke wet- en regelgeving / juridische restricties zijn van toepassing ten aanzien van de mogelijke plaatsing van windturbines in het grensgebied? In hoeverre is het ‘Traktaat van Meppen’ of andere (inter-)nationale van toepassing?

  • Grensoverschrijdende samenwerking: Is er met betrekking tot het dossier duurzame energie(opwekking) sprake van een grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeente Bad Bentheim en de gemeente Losser? Zo ja, hoe ziet deze samenwerking (bv. cable-pooling) er uit en welk beoogd doel / resultaat streeft u na?

Het CDA hecht veel waarde aan de mening van de lokale gemeenschap en dringt aan op een transparant proces waarin inwoners volledig worden geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming waar dat mogelijk is.

Het CDA gemeente Losser onderstreept dat het doel van deze vragen is om helderheid te verschaffen en ervoor te zorgen dat het proces rond de mogelijke komst van windmolens zorgvuldig en in het belang van de gemeenschap wordt uitgevoerd.

Klik hier voor de brief aan het college van B&W!