Bijdrage CDA-fractie Zonnepark Overdinkel

Voorzitter,

Het raadsvoorstel om een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de aanleg van een grootschalig zonnepark in Overdinkel brengt ons in tweestrijd.
Enerzijds een mooi initiatief omdat we daarmee een grote stap voorwaarts kunnen maken op de duurzaamheidsindex.
Anderzijds hebben we grote moeite met een zonnepark met zo’n extreem grote omvang, op 200 m afstand van de kern van Overdinkel en dat ons inziens totaal niet past in het Twentse, kleinschalige coulisse-landschap.

Het is jammer dat er in de gemeente Losser nog geen Duurzaamheidsbeleid is. Hiertoe hebben we bij de begrotingsbehandeling als CDA al wel een motie raadsbreed ingediend. En ondanks het feit dat er al wel initiatieven links en rechts binnen onze gemeente worden genomen (nieuwe brandstof auto’s ) willen wij graag dat de motie zsm wordt uitgevoerd.(Opm. motie BF Duurzame Energiebronnen).
Door het ontbreken van beleid kunnen we deze aanvraag voor een zonnepark dan ook moeilijk toetsen als gemeenteraad.

In de door de provincie Overijssel gepubliceerde ‘Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden’ is echter de zogenaamde zonneladder geïntroduceerd. Langs deze ladder wordt de geschiktheid van locaties voor het plaatsen van zonnecollectoren getoetst: eerst op het dak, daarna op bestemde locaties binnen bestaand stedelijk gebied en als laatste stap op overige locaties.
Als we de aanvraag hieraan toetsen dan kan het CDA niet anders concluderen dat het zonnepark Overdinkel in deze omvang op deze locatie niet gewenst is.
Kostbare landbouwgrond, een mooi aaneengesloten kavel, 25 jaar opgeven terwijl er nog daken genoeg zijn in de gemeente Losser waarop zonnecollectoren geplaatst kunnen worden? Ja, het gaat om een tijdelijke toewijzing. Maar kun je 25 jaar nog wel tijdelijk noemen? En kunnen we het later nog wel weer terugdraaien? De bestemming is dan immers al gewijzigd geweest en je hebt nog minder argumenten! Deze grond wordt aan de landbouw onttrokken en zal daarvoor niet weer beschikbaar komen!

Voor wat betreft de duurzaamheid hebben we ook nog wel kanttekeningen. Duurzaamheid is meer dan het opwekken van groene stroom. Het heeft ook veel te maken met bewustwording bij alle inwoners van de gemeente Losser.
Het zou een verkeerde ontwikkeling zijn dat we denken dat we onze doelstelling gehaald hebben en vervolgens rustig achterover gaan leunen.

Wat nu als Powerfield eerder dan verwacht stopt omdat door allerlei nieuwe ontwikkelingen het park niet meer rendabel is? Welke projecten hebben we in Losser dan achter de hand om de duurzaamheidsdoelstelling te bereiken? M.a.w. worden we zo niet erg afhankelijk van een heel grote speler?

Goed rentmeesterschap begint wat het CDA betreft bij de burger en niet bij de overheid en/of een groep investeerders.

Lokale innovatieve initiatieven komen bij de aanleg van het zonnepark niet meer van de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergisten van mest op lokaal niveau.
Bovendien is de businesscase voor deze en andere kleinschalige ideeën moeilijk sluitend te maken omdat subsidie alleen aan extreem grote projecten wordt toegekend.
En juist door het stimuleren van lokale initiatieven betrekken we onze inwoners en bevorderen we de bewustwording. Prettige bijkomstigheid is bovendien dat de inwoners ook zelf de vruchten/opbrengsten plukken en niet een kleine groep investeerders.
Bovengenoemde insteek is niet nieuw en zelfs al uitgebreid verwoord in het rapport “Duurzaam Overdinkel” dat in 2010 is opgesteld door de dorpsraad, de gemeente en Domijn.

 

In allerlei nota’s wordt aangedrongen op bescherming en behoud van ons landschap. Ook het landschap van Overdinkel is onderdeel van het Nationaal Landschap Noordoost Twente.
Ik wil daarbij ook verwijzen naar de Toekomstvisie Losser 2015 met als titel “Samen schatbewaarders van de gemeente Losser” die in 2013 is opgesteld. Vele inwoners en organisaties hebben hier aan bijgedragen. In deze visie die ook is meegenomen in het coalitie-akkoord, staan 9 strategische doelen benoemd met op nr. 1:
“Behouden van het unieke landschap met ruimte voor de landbouwsector”. Ons dunkt dat de aanleg van het zonnepark totaal niet strookt met dit doel.

Verder vinden we het erg vreemd dat er in ons nationaal landschap geen windmolen mogen worden geplaatst terwijl dit mega zonnepark wel goed zou zijn?

In de cie ruimte heeft u geantwoord dat het geen taak van de gemeente was om na te gaan of er voor dit grote project voldoende draagkracht was. Dit omdat het een aanvraag betrof van een bedrijf. Normaal gesproken krijgen we te pas en te onpas uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten. Het had u gesierd dat dat nu ook gebeurd was. Zeker nu met zo’n grootschalig project.

Voorzitter,
U begrijpt dat we wel degelijk bedenkingen hebben en niet mee kunnen gaan met dit raadsvoorstel.