Kadernota 2015

Voorzitter er is in een paar dagen tijd nogal wat gebeurd met de Kadernota 2015.
Vorige week gingen we er nog vanuit dat er voor 2015 een gat moest worden gedicht van bijna 3 ton (€ 276.600). Sinds gisteravond is het tekort, voor zover nu bekend, opgelopen tot bijna 6 ton!
Kortom er is werk aan de winkel de komende tijd want de bezuinigingsvoorstellen in de Kadernota zullen absoluut niet voldoende zijn.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen
1. Fin. vertrekpunt (1.1 Meegenomen knelpunten en vervangingsinvesteringen);
1.MIP; Hoezo onderhoud aan de Aloysiuslocatie; wordt toch verkocht? Afschrijving termijn van maar 10 wordt aangegeven en 8 jaar voor de nieuwe lichtmasten. Zijn dat geen erg korte termijnen? Ophogen?
3. ProRail : Kunnen we nog een factuur verwachten over de jaren 2009 t/m 2014?
4. Knelpunten afdeling WIZ; Hier staat nog een PM-post vermeld. Heeft het college enig idee hoe groot het bedrag gaat worden dat hier komt te staan? Praten we over enkele tienduizenden euro’s of meer. Vallen deze kosten niet onder de decentralisatiegelden die van het Rijk komen?
Tekort gaat over de 6 ton dus!
6. Gratificaties ambtsjubilea: Geen groot bedrag en het moet betaald worden. Echter hoe is het met alle dure computerprogramma’s waar mee gewerkt wordt mogelijk dat men hier nu pas achter komt?
Idem voor punt 7. Post onvoorzien. (€ 10.000). Verplicht o.b.v. BBV. Waarom wist men dat zelf niet? Nu moest de provincie ons hier op wijzen!
11. Drank en horecawet: Onlangs is de nota nog van de agenda gehaald. Moet nog besproken worden dus. Na al wel geld (€ 30.000) voor vrijmaken? Omgekeerde wereld lijkt ons. Waar is het bedrag dan op gebaseerd?
12. Rentevoordeel grondbedrijf:
N.a.v. de opmerkingen bij dit punt vraagt het CDA zich af hoe het staat met de verkoop van bouwkavels in de gemeente Losser. Hoe is het eerste halfjaar van 2014 verlopen? Enkele maanden geleden was wethouder Weierink hierover nog erg positief; zo konden we lezen in de krant.

1.2 Niet verwerkte wensen:
Diverse keren lezen we in de kadernota over het tekort aan personeel. Wordt er ook gedacht aan stagiaires en afstudeerders van Saxion en de UT??? O.a. verandering van het subsidiestelsel!

2. Inhoudelijke kaderstelling
(We komen bij de bezuinigingsopties en denkrichtingen)
Voorzitter. het CDA vond de voorstellen op dit gebied al erg mager. Nu het tekort nog veel hoger wordt voor 2015 dan het bedrag waar bij het opstellen van deze nota vanuit is gegaan, zijn de voorstellen helemaal niet toereikend.
Verder hebben we ook inhoudelijk moeite met de voorstellen.
M.n. wat de subsidies betreft. Er komt een nieuw manier van subsidiëren en wij vinden het dan niet verstandig dat er op voorhand weer aan een aantal subsidies wordt getornd. Graag een totale afweging in één keer. Voorlopig afblijven zolang het nieuwe stelsel er nog niet is.
Bovendien zorgt het wel weer voor veel onrust onder de inwoners! (Profijtbeginsel/Leges) Leefbaarheid niet aantasten!
Bij de Niet wettelijke taken wordt voorgesteld om de subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen te beëindigen: Omzetten naar een DAP kaart richting sportstimulering en onderbrengen bij stichting Cluster. Dit terwijl we nu lopende het Kulturhus Losser van de DAP-kaarten af moeten blijven ter wille van de rust zo is afgesproken. Dan ook niks toevoegen!
Al met al komen we er met de genoemde voorstellen niet; veel te mager.
We realiseren ons dat we als Raad wel wat moeten anders komen we straks bij de begrotingsbehandeling voor een onmogelijke opgave te staan of erger nog, valt er voor de Raad nauwelijks nog iets te kiezen of af te wegen en staan we voor een voldongen fout.
Het CDA wil dit niet en stelt voor om op korte termijn vanuit de Raad (raadsbreed) een werkgroep te vormen die de bezuinigingsmogelijkheden verder onder de loep neemt en uiteindelijk met een pakket voorstellen komt.

Voorzitter, wij zijn benieuwd of de overige fracties hier ook voor voelen.