Visiestuk sociaal domein

Sociaal Domein CDA gemeente LosserDe CDA-fractie heeft kennisgenomen van het visiestuk sociaal domein en is blij dat de gemeente Losser nu een spreekwoordelijke stip op de horizon heeft gezet wat betreft de decentralisaties.
Wel vraagt de CDA-fractie zich af of we niet aan de late kant zijn met dit visiedocument. De uitvoeringsnota moet nu binnen een korte tijd (6 maanden) geschreven en geïmplementeerd worden. Lukt dat allemaal? De CDA-fractie maakt zich daar zorgen over.

Het CDA wil graag weten of de wethouders inzichtelijk hebben wat de feitelijke achterstand is ten aanzien van visie en uitwerking in vergelijking met de andere gemeentes binnen het samenwerkingsverband Samen 14.

In Overdinkel wordt geoefend met de pilot sociaal team. De evaluatie zal in juli zijn, maar de verhalen over de effectiviteit van deze pilot zijn wisselend. Kunnen de wethouders al iets vertellen over deze pilot, loopt dit naar verwachting?

Andere gemeenten werken echter al veel langer met dergelijke multidisciplinaire team, als dan niet met wijkteams. Wordt er door de wethouders nadrukkelijk gekeken en gevraagd naar de effectiviteit en efficiëntie van deze teams? Kinderfouten kunnen daardoor voorkomen worden.
Zijn er nog andere initiatieven, ideeën bij andere gemeenten die kunnen dienen als alternatief of vliegwiel? Wij denken bijvoorbeeld aan het centrum voor jeugd en gezin 2.0 in Oldenzaal.

Aangezien we nog maar 6 maanden hebben voor de daadwerkelijke transitie wil de CDA-fractie graag weten wat het verdere tempo van het proces is. Is er een procesmatige beschrijving en door wie wordt dit bewaakt? Wat is, gezien de tijdsdruk, de ruimte van de raad om bij te sturen?

We hebben kennisgenomen van het ingebrachte advies van de WMO-raad. De CDA-fractie heeft niet helder of dit advies ongevraagd of gevraagd gegeven? Indien ongevraagd, zijn de wethouders voornemens om de WMO-raad nu structureel mee te nemen in dergelijke beslisprocessen?

In het visiedocument wordt met name gesproken over de voordeur, preventie en vroeg signalering. Er is echter helaas soms ook sprake van zware hulp (bijvoorbeeld uithuisplaatsing van jongeren) of hulp binnen een gedwongen kader. In het visiedocument wordt dit niet besproken. Nemen de wethouders dit wel mee in de uitvoeringsnota?

Heeft de gemeente ook een visie t.a.v. verantwoordelijkheid bij klachten of excessen? Ligt deze bij de uitvoerende instantie of bij de opdrachtgever: de gemeente/wethouder. Heeft de wethouder al duidelijk wat daarvan de consequenties kunnen zijn?

Zijn de wethouders op de hoogte van de zogenaamde “vliegende brigades” die beschikbaar worden gesteld door VWS als er sprake is van een probleem in uitvoering of organisatie van de decentralisatie?