Motie: Zorgschouw

Onderwerp: Programmabegroting 2018 e.v.

De Raad van de gemeente Losser bijeen op d.d. 13 november 2017

Overwegende dat:

  • De gemeente nu drie jaar na de decentralisaties nog actief bezig is met de transitie en innovatie van zorg;
  • Dit innoveren noodzakelijk is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, de zorg lokaal te houden én om budgetoverschrijding te voorkomen;
  • Sommige innovaties overlap hebben met reeds bestaand (informeel) aanbod of nog te onbekend zijn bij betrokken partijen en zorgvragers;
  • Sommige innovaties, zoals bijvoorbeeld de sociale teams (getuige o.a. het lage bezoekersaantal) nog om een doorontwikkeling vragen;
  • Dit onduidelijkheid geeft over het zorgaanbod voor onze bewoners en negatieve gevolgen heeft voor het zorgbudget;
  • Lokale stakeholders doelgroepen goed in kaart hebben en goed weten wat de lacunes in het aanbod zijn, (denk dan aan scholen, ouderenbonden, lokale zorgaanbieders, LTO, Zonnebloem, bezoekersgroepen van de kerk, etc.), maar desondanks te weinig worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Verzoekt het college:

  • Een zorgschouw uit te voeren onder de lokale (informele) organisaties en zorgaanbieders met als doel inzicht te krijgen in de behoefte en het huidige aanbod aan hulp en ondersteuning binnen de Losserse dorpsgemeenschappen en de aanwezige lacunes;
  • Het benodigde budget voor deze schouw te halen uit de reserve Sociaal Domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellen Visschedijk

fractievoorzitter CDA