Motie: Herinrichting kern Beuningen

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017

Constaterende dat

  • er volgens het huidige MIP pas na 2022 wordt begonnen met de herinrichting van de Beuningerstraat;
  • er op kortere termijn begonnen wordt met het plaatsen van ondergrondse containers;
  • er een nieuwe ontsluitingsweg naar de Lomanskamp 2 moet worden aangelegd;
  • er aan de Pastoor Bolscherstraat werkzaamheden aan de riolering moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat                                                                                                                                                    

  • een integrale aanpak van de openbare ruimte, zoals bij de Gronausestraat in Losser en bij de Dorpstraat inDde Lutte veel voordelen biedt;
  • de dorpsraad in het kader van ‘Boeiend Beuningen’ een werkgroep ‘Revitalisering Dorpskern’ heeft opgezet;

Draagt het college op:

  • in 2018 een participatieproces te starten met de omgeving naar analogie van de voorbeelden in Losser en De Lutte, dat moet leiden tot een “integraal uitvoeringsplan openbare ruimte Beuningen”;
  • de haalbaarheid en consequenties van realisatie van het uitvoeringsplan in 2020 te onderzoeken en de raad daarover vóór 1 november 2018 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de CDA fractie,

E. Visschedijk, fractievoorzitter.