Speerpunten CDA gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezonde gemeentefinanciën
De afgelopen jaren is er een stevige financiële positie gerealiseerd. Dat willen wij zo houden. Onze uitgangspunten zijn: spaarzaamheid en gematigde lokale lasten. Het gaat om gemeenschapsgeld.

Een dienstverlenende gemeente
De samenleving vraagt een dienstverlenende houding van de gemeente. Een bereikbaar gemeenteloket, ook buiten kantoortijden. Zaken digitaal regelen, maar ook persoonlijke dienstverlening moet dichtbij blijven. 

Armoede bestrijden
Werk blijft het belangrijkste middel om armoede te bestrijden. Ook moet er oog zijn voor de sociale armoede, zoals eenzaamheid en de stille armoede onder ouderen, zzp-ers, MKB-ers en agrariërs. De coördinator uitvoering armoedebeleid moet blijven.

Zorg voor elkaar
Zorgen voor elkaar doen we samen met mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Daarbij betrekken we organisaties, zoals de Zonnebloem, Ouderenbonden en bezoekersgroepen van kerken. Mantelzorgers moeten meer aandacht krijgen. In De Lutte komt een gezondheidscentrum. Zo’n voorziening willen we ook stimuleren in Losser en Overdinkel. Bij het maken van beleid dient meer rekening gehouden te worden met de toenemende groep senioren.

Een duurzame toekomst
Er komt een beleidsplan om de gemeente duurzamer te maken. Inwoners moeten worden betrokken bij initiatieven voor duurzaamheid. Windmolens en zonnepanelen moeten passen in het landschap. Wij willen verenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van sportaccommodaties en clubhuizen.

Leefbare dorpen
Er zijn diverse kulturhusen gerealiseerd waardoor voorzieningen behouden blijven voor de dorpen. Voor Beuningen en Glane willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor een “kleintje kulturhus”. Wij ondersteunen het initiatief rond de Martinuskerk. Cultuur-historisch erfgoed vraagt meer aandacht.
Wij willen ons inzetten voor betaalbare, levensloopbestendige en duurzame woningen. Er moeten meer starters- en seniorenwoningen (middenklasse) komen. De blijvers-en startersleningen moeten worden voortgezet.

Actieve verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Wij pleiten voor een contactambtenaar voor ondersteuning bij de aanvraag van subsidies of een vergunning. Wij willen de structurele én incidentele subsidies verhogen. Ons cultuur-historisch erfgoed verdient meer aandacht.

Goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie
De agrarische sector is belangrijk voor de leefbaarheid van ons buitengebied. Nieuwe natuurgebieden en ontwikkelingen van recreatie en toerisme hoeven geen bedreiging te zijn, maar bieden juist kansen. Ons doel is een buitengebied waar het goed wonen en recreëren is én je een boterham kunt verdienen.

Kansen voor ondernemers
Ondernemers en bedrijven die passen binnen de schaal van de gemeente Losser moet huisvesting kunnen worden geboden, bij voorkeur in leegstaande winkels en bedrijfspanden. Wij willen onderzoeken hoe industrieterrein de Pol en Zoeker Esch een facelift kunnen krijgen.

Meer burgerparticipatie
Dorpsraden en bewonersgroepen zijn belangrijke organen om ideeën en initiatieven te laten groeien tot uitvoerbare plannen. Wij willen hiervoor de mogelijkheden uitbreiden en meer geld beschikbaar stellen.

De jeugd en de toekomst
De jeugd moet betrokken worden bij het maken van beleid op het gebied van voorzieningen, wonen, gezondheid  en uitgaan. Wij willen hiervoor een jongerenraad oprichten.