Terugblik raadsvergadering 10 oktober 2023

De raadsvergadering kende veel hamerstukken waaronder verschillende bestemmingsplanwijzigingen. Een van deze bestemmingsplanwijzigingen zag toe op woningbouw op de locatie van voormalig “Berg en Dal” in De Lutte. De raad is akkoord gegaan met het voorstel en daarmee kan de ontwikkelaar aan de slag met zijn plan en verdwijnt er op termijn weer een lelijke puist in De Lutte.

Verder is de raad akkoord gegaan met de te realiseren natuurbegraafplaats in het Lutterzand. Het CDA heeft wel een wijziging voorgesteld dat toeziet op natuurcompensatie. Dat moet in het Lutterzand zelf plaatsvinden en niet elders in de gemeente. Het amendement en daarmee het gewijzigde raadsvoorstel is door de raad aangenomen.

Met een motie heeft het CDA aandacht gevraagd voor wat betreft de realisatie van hondenspeelvelden.. Gebleken is dat de communicatie de afgelopen periode niet soepel is verlopen. Hoewel er meerdere locaties zijn aangedragen is er nog niets gerealiseerd. De helft van de raad was voor de motie en de andere helft was tegen de motie waardoor de motie bij de volgende vergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

Verder hebben we de motie van de VVD mede ingediend die het college verzoekt om te onderzoeken of het grove snoeiafval weer kan worden opgehaald. Hierbij moeten voor- en nadelen in beeld worden gebracht zodat daarna een besluit kan worden genomen.

Tot slot hebben we afscheid genomen van onze griffier Robin Meinen. We danken Robin voor zijn inzet en wensen hem veel succes. Hans ten Voorde is de nieuwe griffier. Wij feliciteren Hans met zijn benoeming en wensen hem ook veel succes!