van de fractie:

Kulturhus Losser /Raadsvergadering d.d.10 april 2016 (Wv. Ellen Visschedijk)

Voorzitter,

Met de behandeling van dit raadsvoorstel zijn we weer een stap dichter bij het te realiseren Kulturhus Losser gekomen. Een plan dat in feite al in 2009 met de bezuinigingen op de culturele instellingen is ontstaan. De stappen die daarna zijn gezet zijn bekend en hebben uiteindelijk geleid tot dit raadsvoorstel waarin ons gevraagd wordt in te stemmen met de uitvoeringsnotitie en het college opdracht te geven het voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp met een verzoek om aanvullend krediet alsmede de dekking aan te geven.

Wij zijn van mening dat het College , de ambtelijke organisatie, de klankbordgroep samen met de partners het huiswerk prima hebben gedaan. Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ze van het Kulturhus iets moois maken. En dat is goed voor alle betrokken partijen. Door de samenwerking van de verschillende partners blijft het voorzieningenniveau in stand en wordt de dienstverlening verbeterd. De komst van het Kulturhus is bovendien een mooie aanvulling op de plannen van CML en de gemeente voor het centrum van Losser. Zowel financieel als maatschappelijk levert het dus wat op.

Het muziekonderwijs is niet meegenomen in de business-case. We weten dat er een onderzoek loopt en zijn benieuwd naar de stand van zaken. Ook zouden we van de portefeuillehouder graag willen weten of er al enig zicht is op de kosten die de plannen met zich mee brengen.

Voorzitter, de realisatie van het Kulturhus in het gemeentehuis is een grote stap. Het is logisch dat een dergelijk project kritisch wordt bestudeerd en dat alles in het werk wordt gesteld om mogelijke risico’s te voorkomen. We  weten nog maar al te goed hoe jaren geleden de verbouw van dit huis financieel behoorlijk uit de klauwen is gelopen. Wat de CDA-fractie betreft was dat eens maar nooit weer!

Ons grote punt van zorg/aandacht  bij dit project zijn dan ook de financiën. Het resultaat van de business-case is positief maar de taakstelling uit de Programmabegroting 2012 is nog niet gehaald en moet nog verder worden ingevuld. Ook moet er nog een verfijningsslag gemaakt worden vwb de diverse investeringen waarna het uiteindelijke krediet pas kan worden bepaald. Hoewel de uiteindelijke kosten dus nog niet definitief vaststaan zijn de inkomsten al wel nagenoeg bekend. De CDA-fractie is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de kosten te beperken.

We willen daarom een motie indienen met betrekking tot het in de hand houden van de kosten.

Verder willen we alvast aangeven dat een mogelijk voorstel om bepaalde investeringen (LFV) ten laste van de Algemene Reserve te brengen, niet op onze steun kan rekenen. De weerstandsratio ligt  weliswaar op dit moment met 1.14 iets boven de afgesproken bandbreedte (0.8-1.0) maar deze zal ook weer flink zakken als we op de bouwgrond moeten afboeken (We hebben niet voor niks onlangs code “oranje” van de provincie gekregen). Ook weten we nog niet hoe de 3 decentralisaties in het sociale domein financieel zijn verlopen.

Verder willen we alvast aandacht vragen voor de aanbesteding. Voorzitter, we hebben daar beleid voor vastgesteld. Kan het college aangeven in hoeverre het mogelijk is ook zoveel mogelijk de plaatselijke en regionale ondernemers te betrekken. Het mes snijdt dan immers van 2 kanten: het is goed voor de werkgelegenheid en het bevordert de betrokkenheid bij het project. Graag een reactie.

Tot slot willen we alle betrokken partijen succes wensen bij het vervolg en de ambtelijke organisatie ook bij “Expeditie Losser”.

 

Tot zover.