Motie Kulturhus Losser

MOTIE
Agendapunt 5 Onderwerp: Businesscase Kulturhus Losser en Losser Flexibel en Verbonden
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 5 april 2016
Overwegende
* dat een business-case van het Kulturhus Losser (KHL) en Losser Flexibel en Verbonden (LFV) en een voorlopig ontwerp van het kulturhus zijn uitgewerkt en voorgelegd aan de raad waarmee forse investeringen zijn gemoeid;
* dat de business-case weliswaar een positief resultaat laat zien maar geen rekening houdt met de taakstelling uit de Programmabegroting 2012;
* dat het muziekonderwijs niet is meegenomen in de business-case;
* dat de Provincie het toezichtsdomein Financiën van de gemeente Losser onlangs heeft beoordeeld met `oranje`;

Spreekt uit

* dat de taakstelling uit de Programmabegroting 2012 gehaald dient te worden;
* dat de verbouwing van het gemeentehuis tot kulturhus sober en doelmatig dient te zijn;
* dat in het kader van doelmatigheid en duurzaamheid zorgvuldig naar de klimaatinstallaties moet worden gekeken;

En draagt het college op:
I      Om bij de presentatie van het definitieve ontwerp met financiële onderbouwing ook te komen met een voorstel om de taakstelling uit de    Programmabegroting 2012 te realiseren;
II     De Algemene Reserve onaangeroerd te laten voor wat betreft de dekking van het uiteindelijk benodigd krediet;
III    Alles in het werk te stellen om het uiteindelijk benodigde krediet zo laag mogelijk te houden door o.a.:
– nauwkeurig onderzoek te doen naar de subsidiemogelijkheden voor de diverse onderdelen van de totale investering (Bijv. op basis van “No cure no pay”);
– alle partners huur in rekening te brengen. Eventuele compensatie moet gedekt worden door een toegekende huisvestingssubsidie (dit mede ivm
het op handen zijnde nieuwe subsidiestelsel en om rechtsongelijkheid te voorkomen);
– hergebruik van materialen;
IV   Te komen met een acquisitie-voorstel met betrekking tot de verhuur van de ruimtes in het KHL, ook voor de lange termijn.

En gaat over tot de orde van de dag.