Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser

Losser, 5 juni 2016

Betreft: Art. 39 reglement van orde raad / vervoer gevaarlijke stoffen over spoor

Geacht college,

Er is afgelopen week een gepeperde brief van de provincies Overijssel en Gelderland en de ‘spoorgemeenten’ in de beide provincies naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, gestuurd.

Aanleiding voor deze brief zijn cijfers die de staatssecretaris 26 mei jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Hieruit blijkt dat het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor in Twente (Deventer-Hengelo-Duitse grens), en dus ook over Lossers grondgebied, in 2015 sterk is toegenomen en er risiconormen worden overschreden.

Bij de behandeling van de Quick scan Noordtak Betuweroute, in de vergadering van de commissie Ruimte op 26 augustus 2014, konden we er nog vanuit gaan dat er in elk geval vóór 2020 geen wijzigingen zouden optreden in het aantal treinen over bovengenoemd tracé.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente Losser de bovengenoemde brief mede ondertekend? Zo neen, waarom niet?

2. Neemt de gemeente Losser deel aan het gezamenlijke regionale overleg over de problematiek?

3. Het spoorwegtracé langs De Lutte is bij calamiteiten slecht bereikbaar. In bovengenoemde commissievergadering heeft de CDA-fractie daar ook al op gewezen. Zijn de verantwoordelijke hulpdiensten, o.a. de Veiligheidsregio Twente, voldoende uitgerust om in dergelijke situaties snel en adequaat ter plekke te kunnen optreden? Zo neen, welke acties bent u voornemens te ondernemen om de risico’s te beperken en adequaat op te kunnen treden?

4. Wil het college de gemeenteraad van Losser op de hoogte houden van de ontwikkelingen en afspraken die er worden gemaakt met o.a. de staatssecretaris?

Hoogachtend,

namens de CDA-fractie gemeente Losser,
Ellen Visschedijk-ten Veldhuis.