CDA gemeente Losser zet vrijwilligers in het zonnetje!

Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser vrijwilligers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet. De leden van de fractie gingen alle kerkdorpen langs om dit jaar weer iemand of een organisatie in de schijnwerpers te zetten.

Voor het dorp Losser reiken we dit jaar het Valentijnsboeket uit aan Sini Punte. Een waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat zij jarenlang en nog steeds grotendeels achter de schermen uitvoert. Het begon al toen de kinderen op de lagere school kwamen, eerst in de OR en later in de MR. Tijdens deze periode kwam ook de werkgroep 1ste communie in beeld, waaraan ze jarenlang veel energie heeft gestoken om daar een succes van te maken. Ze heeft gecollecteerd voor goede doelen, vooral voor de Hartstichting, waar ze zelfs wijkhoofd werd. Daarnaast heeft zij als mantelzorger ook jarenlang haar twee oudtantes verzorgd. Nu is ze mantelzorger in haar omgeving, waar mensen die het nodig hebben kunnen rekenen op haar zorg. Binnen de Maria Geboorte parochie is ze een belangrijke spil tussen de vrijwilligers. Naast haar vaste vrijwilligerstaken doet menigeen een beroep op haar, omdat men weet dat het dan goed komt.

In Beuningen heeft Annemiek Kuipers uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Velen kennen haar als de vorige eigenaar van Restaurant Sterrebos maar Annemiek heeft zich daarvoor jarenlang belangeloos ingezet voor ‘ons’ mooie dorpje Beuningen o.a. als Voorzitter van de Dorpsraad. Ze was tevens een van de oprichters van de Stichting Beuningen Outdoor Events die o.a. het Dorpsfeest Beuningen gestart is en die de flexibele tent met Leader gelden geregeld heeft. Ook heeft ze als vrijwilliger zitting gehad in de pastoraatsgroep.

In Glane verrasten we Wemmy Meijer-Schorfhaar met een boeket. Met open armen werden commissieleden Stefan Kwekkeboom en Lilian Hassing ontvangen door de 81-jarige fitte vrouw in haar prachtige stulpje. Ze ontvangt dit boeket omdat ze al heel haar leven lang klaarstaat met raad en daad voor haar naasten en andere hulpbehoevenden. Trots vertelde ze over haar kleinkinderen en over haar werk bij garage Schorfhaar, die ze met haar man runde. Dat Wemmy niet stilzit is te zien aan het feit dat de grote tuin en het huis er verzorgd bij liggen, ze nog regelmatig auto rijdt en er veel aanloop van mensen is! Haar humor, betrokkenheid en een groot hart zijn onlosmakelijk met haar verbonden.

In Overdinkel werd Hala Bryk verrast met een boeket bloemen door Jos in het Veld. Velen kennen haar van de vele toneeluitvoeringen die de Hervormde Toneelvereniging Eensgezindheid jaarlijks op de bühne brengt in de Christelijke Vereniging te Overdinkel, het onderkomen van de OVO. Hala doet tijdens de avonden altijd het openingswoord, is souffleuse, kondigt in de pauze de verloting aan en brengt aan het einde van de voorstellingen met humor het bericht dat de gehaktballen weer warm zijn. Hala is lid sinds 1972, nam in 1988 zitting in het bestuur en is sinds 1998 voorzitter. Tevens is zij bestuurslid van de OVO. Samen met haar is het bestuur van mening dat zowel de entreeprijs als de verloting voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven. Wat veel inwoners niet van haar weten, is dat zij in 1972 al actief was bij het voormalige Trefpunt (de huidige locatie van Aldi). Daar was Hala voorzitter van de Projectgroep ‘Wortels in de samenleving’. Verder was ze als verantwoordelijke bijna ieder zondagavond aanwezig als ‘herder’ van de werkgroep Disco Eagle. Een jonge werkgroep die ca. 130 jongeren tot 16 jaar een prachtige avond verzorgden.

Bij de Zonnebloem – afdeling De Lutte-Beuningen – worden door Theo Pünt en Jurran Visschedijk tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering het bestuur en de ondersteunende vrijwilligers bedankt voor hun inzet in de lokale gemeenschap van De Lutte. In het sociaal domein wordt veelal gekeken naar ondersteuning van zorgorganisaties of overheden. In De Lutte, maar ook elders in onze gemeente, worden met de vrijwilligers mooie uitstapjes of bijeenkomsten verzorgd om zo mensen bij elkaar te brengen en daarmee onder andere eenzaamheid tegen te gaan. In een steeds individualistischere samenleving zijn deze organisaties van groot belang voor de gemeenschapszin.

Het CDA gemeente Losser is trots op het lokale verenigingsleven en haar vrijwilligers. We bedanken hen voor hun inzet en hopen dat ze hier nog jaren mee door willen gaan in al haar enthousiasme.

Oppositie in Losser maakt zich ernstige zorgen over bestuurlijke stabiliteit van Losser.

De fracties van het CDA en de VVD van Losser hebben ernstige zorgen over de continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur van de gemeente Losser nu wethouder Van Essen is voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Deventer. Zeer recent vertrok ook PvdA wethouder Nordkamp, die het Tweede Kamerlidmaatschap verkoos boven het wethouderschap in Losser. Daarnaast zal burgemeester Kroon begin februari afscheid nemen.
Binnen twee maanden vertrekt driekwart van het college van B&W.


Waar in juni 2022 een nieuwe coalitie tussen Burgerforum, D66 en de Partij van de Arbeid was gevormd, is na krap anderhalf jaar de leegloop in de collegekamer van de gemeente Losser compleet. De fracties van CDA en VVD vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. We leven in een roerige tijd, waar veel op onze gemeente en haar inwoners afkomt. Denk aan de duurzaamheidsagenda, woningbouw, de uitdagingen voor de agrarische sector en het migratievraagstuk. Dat vraagt om continuïteit door een stabiel college. Het vertrek van drie van de vier collegeleden draagt hier allesbehalve aan bij.

Zowel Nordkamp als van Essen waren vorig jaar bij de verkiezingen lijsttrekker, dus de nummer één.  Veel Lossernaren hebben op deze heren gestemd in de veronderstelling en met het vertrouwen dat zij zich de komende jaren zouden gaan inzetten voor Losser. Door het vertrek na anderhalf jaar laten zij deze kiezers in de kou staan. De stemmen die de PvdA en D66 van de kiezers hebben gekregen worden niet ingezet voor de gemeente Losser maar voor de persoonlijke carrière van de heren Nordkamp en van Essen. Wij nemen dat deze heren kwalijk.

Wat is nu de waarde van het coalitieakkoord?

Als oppositie hebben wij ook grote twijfels bij de waarde van het gevormde coalitieakkoord nu twee van drie wethouders zijn vertrokken en deze twee nieuwe wethouders opnieuw moeten worden ingewerkt. Het zijn immers de vertrokken wethouders die de onderhandelingen hebben gevoerd die tot het coalitieakkoord hebben geleid. De waarde van dit akkoord lijkt ons verdampt.

Volgens Harry Heegen (fractievoorzitter VVD) komt de enig overgebleven wethouder niet eens uit Losser. Nordkamp en van Essen zijn wel geboren en getogen in de gemeente Losser maar zij vertrekken. Wij zullen als oppositiepartij de ontwikkelingen scherp volgen maar wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. Voor Paul Elferink (fractievoorzitter CDA) is er straks geen sprake van een stabiel college terwijl daar juist zo’n behoefte aan is. Wij gunnen iedereen de persoonlijke ambities waar te maken maar daar zitten grenzen aan. Dit gedrag dient het belang van Losser en haar inwoners niet.

Terugblik raadsvergadering 14 november 2023

Op dinsdag 14 november stond de begroting 2024-2027 op de agenda en was daarmee het belangrijkste onderwerp van de vergadering. Op basis van de wensen en bedenkingen die de raad heeft gegeven bij de voorjaarsnota wordt de begroting opgesteld. Zoals het CDA betaamt, heeft het een positief-kritische bijdrage geleverd om het beste voor de inwoners te realiseren. Hieronder volgt een toelichting.

Het CDA hecht veel waarde aan het buitengebied en is dan ook blij dat er na ruim 1,5 jaar weer een ambtenaar is aangesteld die zich 100% bezighoudt met het buitengebied. Aangezien de transitie die ons te wachten staat fors is, is dit ook niet meer dan logisch. Dat betekent wel dat dit college een goede visie moet hebben en een actieve rol op zich moet nemen om de belangen van onze plattelandsgemeente het beste te verdedigen. Dit gebeurt wat ons betreft te weinig. Veel wordt afgeschoven op externe ontwikkelingen in plaats van dat zelf de regie wordt genomen waar het kan.

Dat dit college een linkse signatuur heeft, is inmiddels wel bekend. Dat kan, maar wel tot op zekere hoogte. Een van de grootste bezwaren die het CDA heeft ten aanzien van deze begroting is hoe de duurzaamheidsgelden, ruim € 1,2 miljoen, worden besteed. Het CDA is voorstander van verdere verduurzaming van onze gemeente, maar wil dat het geld meer naar uitvoerende maatregelen (isoleren, energieopwekking, etc.) gaat en minder naar personele formatie. Momenteel gaat ongeveer 70% van de gelden naar ambtelijke capaciteit en 30% naar uitvoerende maatregelen. Het CDA ziet dit liever andersom.

Op het gebied van woningbouw merkt het CDA op dat het niet snel genoeg gaat. Veel woningbouwplannen komen momenteel niet tot uitvoer en er liggen te weinig plannen klaar om in de toekomst onze inwoners van woningen te kunnen voorzien. Hoewel de gehele raad het daar min of meer mee eens was, heeft deze coalitie onze motie, mede ingediend door de VVD, om in elke kern figuurlijk een straatje erbij te bouwen en de woningbouwopgave te versnellen niet gesteund. Ook hier werd door het college beargumenteerd dat dit voornamelijk aan externe factoren ligt. Wat het CDA betreft, hadden we graag meer strijdbaarheid gezien.

Als gevolg van ontwikkelingen in o.a. de landbouw, de zorg en het verenigingsleven staat de leefbaarheid in onze gemeente verder onder druk. Dat betekent dat we nu acties moeten ondernemen om onze gemeente op de lange termijn ook sociaal en vitaal te houden. In gesprekken met buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie blijkt bijvoorbeeld dat een grote groep mensen niet in het zicht is van (semi-)overheidsorganisaties maar wel zorg, welzijn of andere ondersteuning nodig heeft. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen, maar ook andere gemeenten in Nederland, maken daarvoor gebruik van een dorpsondersteuner. Met een motie hebben we gepleit voor een pilot voor het inzetten van een dorpsondersteuner. Meerdere onderzoeken laten immers zien dat dit de zelf- en samenredzaamheid bevordert en op de langere termijn ook financieel voordeliger is. Tezamen met een leefbaarheidsfonds had dit een mooie impuls kunnen zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het CDA was daarin afgelopen dinsdag een roepende in de woestijn. Daar waar de signalen overduidelijk zijn dat er iets moet gebeuren, kijkt men de andere kant op. Een pijnlijke constatering.

Op het gebied van ondernemerschap missen we een visie richting de toekomst ten aanzien van verschillende onderwerpen. Zo is er een overduidelijke vraag naar bedrijventerreinen waarbij een goed bereikbaar afvaldepot aanwezig is. We komen nu ruimte tekort en bovendien voldoet ons huidige afvaldepot op termijn niet aan de benodigde vereisten. Daarnaast is het slecht bereikbaar aangezien het midden in de woonwijk ligt. Dit met alle gevaren van dien. We hebben wederom aangegeven dat een dergelijke investering op de lange termijn veel meer voordelen biedt dan het revitaliseren van het huidige depot.

Een ander kwalijk punt is de verhoging van de toeristenbelasting met ruim 25%. Hoewel de toeristenbelasting in verhouding een beperkte belastingopbrengst is, zijn wij van mening dat als je een dergelijke verhoging doet, er wel een goed plan moet zijn. Daarnaast zijn er ambtelijke afspraken gemaakt met de andere gemeenten in Noordoost Twente om de toeristenbelasting te harmoniseren en één bedrag na te streven. Is het namelijk uitlegbaar dat je bij Hotel Dinkeloord, dat op een steenworp afstand ligt van Denekamp, meer toeristenbelasting moet betalen dan Hotel De Schout dat in Denekamp ligt? Dit college gaat daarmee op solistische wijze verder en strijkt daarmee tegen de haren in van onze buurgemeenten. Gezien de opgaven die op ons afkomen, is een goede samenwerking met andere gemeenten in Noordoost Twente van cruciaal belang!

De besteding van de duurzaamheidsgelden tezamen met de verhoging van de toeristenbelasting maakt dat het CDA niet achter deze begroting kan staan. De afgelopen maanden hebben we meerdere malen constructieve voorstellen gedaan. We kregen echter nul op het rekest en dat is spijtig in een periode waar samenwerking volgens het CDA meer dan gewenst is.