Artikel 39 vraag – Paasvuren versus verstrekkende gevolgen

16 november 2022

 

Geacht college burgemeester en wethouders gemeente Losser,

Wij vernamen uit diverse media dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel voornemens is vanaf 2023 organisatoren van paasvuren een zogenaamde Aerius stikstofberekening moeten uitvoeren. Daarvoor zou een brief in omloop zijn. Daarnaast moeten paasvuurorganisatoren een onderzoek doen waaruit moet blijken dat het ontsteken van een paasvuur geen gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde flora en fauna. Verder moet een afrastering worden gebouwd rondom het paasvuur ter bescherming van broedvogels en zoogdieren.

Dit riep bij ons vele vragen op, die wij vervolgens op basis van artikel 39 van het Reglement van Orde aan u voorleggen:

  1. Bent u op de hoogte van deze eis van de Provincie Overijssel en van het bestaan van deze brief? Heeft de Provincie Overijssel u actief op de hoogte gesteld van deze regeling? Zo nee, bent u bereid om bij de Provincie na te vragen waarom dit niet is gebeurd?
  2. Gelden de vereisten in de brief slechts voor paasvuren in de nabijheid van Natura 2000 gebieden of voor alle paasvuren?
  3. Deelt het college onze mening dat het onjuist, onredelijk en onbillijk is om dergelijke eisen te stellen aan organisatoren van paasvuren in de gemeente Losser, mede gelet op de kennis en de kosten die daarvoor nodig zijn, met name doordat de paasvuren een eeuwenoude traditie kennen en door vrijwilligers worden georganiseerd wat al best lastig is? Zo ja: bent u bereid dit op korte termijn aan te kaarten bij de Provincie? Zo nee, waarom niet?
  4. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor paasvuren. In hoeverre en hoe stelt de gemeente de organisatoren op de hoogte van deze beleidswijzigingen?
  5. Is het college met ons van mening dat paasvuren met deze eeuwenoude traditie van grote waarde zijn voor de leefbaarheid en de sociale cohesie voor kernen in de gemeente Losser en dat deze traditie om deze reden en in de huidige vorm niet mag verdwijnen? Zo nee: waarom niet?
  6. Is het college bereid om bij de Provincie aan te dringen, indien de berichtgeving juist is, op financiële compensatie door de Provincie van deze Aerius stikstofberekeningen of ze door de Provincie zelf te laten uitvoeren, indien deze onverhoopt toch moeten plaatsvinden? Zo nee: waarom niet?
  7. Op welke manieren zou het college de paasvuurorganisatoren kunnen ontlasten, zodat het mogelijk blijft om verantwoord, doch laagdrempelig een paasvuur te organiseren?
  8. Kan het college navragen bij de Provincie of de stikstofeisen ook gevolgen zullen hebben voor andere tradities in de gemeente Losser, zoals o.a. carnavalsoptochten? Geldt dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Losser of alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden?

Wij dringen er bij u op aan om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, vanwege de (mogelijke) commotie die deze regelgeving kan geven in onze kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel, De Glane, De Glane Beekhoek en Losser.

Uw antwoorden wachten wij met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Namens het team CDA gemeente Losser

Paul Elferink (Fractievoorzitter)

CDA gemeente Losser kritisch over programma begroting 2023-2026

In de raadsvergadering op dinsdagavond 15 november heeft het CDA gemeente Losser haar zorgen geuit over de begroting 2023-2026 van de gemeente Losser. Als gevolg van het besluit van de coalitie om geen voorjaarsnota op te stellen kon er geen sturing worden gegeven aan de begroting 2023-2026. Dat heeft geresulteerd in een begroting waar soms grote bedragen zijn opgenomen met een beperkte en soms helemaal geen onderbouwing of plan. Hierdoor is er geen enkel zicht op een succesvolle realisatie en tijdsplanning terwijl er wel financiële begrotingsruimte wordt opgeslokt die op andere terreinen succesvol kan worden ingezet.

 

Hoewel de coalitie van BF, D66 en PvdA op het gebied van woningbouw € 200.000 wil uitrekken om de woonopgave te versnellen willen de coalitiepartijen geen concrete opdracht aan het college geven om met een plan te komen voor concrete bouwprojecten zoals De Lutte Noord, Beuningen en Het Hannekerveld (Losser). Daar kunnen wat het CDA betreft snelle stappen worden gezet. Wel geld beschikbaar stellen, maar geen concrete doelen stellen. Hierdoor vreest het CDA dat de zo broodnodige woningbouw voor met name starters door de coalitie op de lange baan wordt geschoven.

 

Ten aanzien van de kwaliteitsimpulsen in Glane en Beuningen werd door het CDA voorgesteld om deze eveneens te versnellen. Waar in Overdinkel, Losser en De Lutte het nodige is geïnvesteerd laten de kwaliteitsimpulsen in Beuningen en Glane op zich wachten. Voor het CDA een onbegrijpelijke keus, zeker omdat de omvang van de impulsen beperkt is vergeleken met die van de andere dorpen. Overigens is het CDA ook teleurgesteld dat de kwaliteitsimpulsen in De Lutte en Beuningen die in de vorige raadsperiode met het pitsstop project naar voren zijn gehaald door het nieuwe college nu weer een jaar zijn uitgesteld.

 

Met betrekking tot de windbeleid laat de coalitie de burgers van Losser in de steek. Burgerforum heeft zich altijd fel tegenstander van windmolens getoond. Nu heeft de partij plotsklaps haar handen ten hemel en zegt niets voor de Losserse inwoners te kunnen doen en het zelf maar moeten uitzoeken met de provincie. Het CDA vindt dat Losser net als andere gemeenten in Noordoost Twente, een eigen windbeleid moet vaststellen. Daarmee worden de belangen van de inwoners het beste gediend en doe je recht aan de zienswijzen die zijn ingediend en die door de huidige coalitie onbehandeld naar de prullenbak worden verwezen. Voor het CDA is de zo veelgeprezen burgerparticipatie van BF, D66 en PvdA op deze wijze slechts een hole frase.

 

Op het gebied van groenblauwe diensten (landschapsbeheer, aanplanting etc.) heeft het CDA haar zorgen geuit. Er wordt over 2023 en 2024 maar liefst € 1 miljoen uitgetrokken zonder dat hier een adequaat plan aan ten grondslag ligt, niet duidelijk is welke cofinancieringen aanwezig zijn, de afstemming binnen NOT en de de afstemming met de terreinbeheerders en grondeigenaren. Zicht op concrete uitvoering en resultaat ontbreekt voor het CDA.

 

Verder wordt er over 2024-2026 maar liefst € 800.000 per jaar uitgetrokken voor het aanjagen van het klimaatakkoord. Dit betreft geld voor personeel en niet voor fysieke ingrepen. Ondertussen wordt de OZB met ruim 6,5% verhoogd. Het CDA heeft er voor gepleit in deze voor velen moeilijke financiële tijden deze verhoging voor dit jaar achterwege te laten.  De lasten voor de inwoners worden flink verhoogd terwijl zij ook de nodige investeringen moet doen om de woningen te verduurzamen. Daarnaast is voorlopig nog niet duidelijk welke compensatie verenigingen zullen krijgen. We hadden gehoopt dat bij de begrotingsbehandeling reeds een antwoord hier voor handen was.

 

Tot slot ontbreekt er een toekomstvisie op dorpsniveau. Er is geen duidelijkheid waar de coalitie naar toe wil met de gemeente Losser en welke vorm van participatie zij daarbij voor ogen zien. Een motie van het CDA om een toekomstvisie op te stellen werd niet gesteund door BF, D66 en PvdA. Voor het CDA meer dan noodzakelijk nu de nieuwe coalitie ook de omgevingsvisie voor zich heeft uitgeschoven.

 

CDA geeft de voorkeur aan eigen inwoners

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft het CDA gemeente Losser een motie ingediend waarbij de gemeente vanaf 1 januari 2023 voorrang moet verlenen aan eigen inwoners die op zoek zijn naar een huis in de gemeente Losser. Door de wetswijziging van de Huisvestingswet 2014 is het juridisch mogelijk om deze maatregel door te voeren in de gemeente Losser. Concreet houdt die in dat van alle koopwoningen, bouwkavels en (sociale-) huurwoningen 50% moet worden toegewezen aan mensen met een sociale en/of economische binding met onze gemeente.

De wetswijziging past binnen de Woonvisie die ruim een jaar geleden is vastgesteld door nagenoeg de gehele raad. Ook in deze visie wordt de voorkeur uitgesproken voor onze “eigen”, sociaal en economisch aan onze gemeente gebonden inwoners; en wel voor alle leeftijds- en inkomensgroepen.

De door het CDA ingediende motie werd mede ingediend door de PvdA, D66, VVD en Burgerforum en kon dan ook rekenen op de volledige steun van de raad. Het CDA gemeente Losser is van mening dat het nieuwe college in de actiestand moet en met voortvarendheid projecten, zoals De Lutte Noord en het Hannekerveld in Losser, moet oppakken.