Agenda van Twente 2018-2022

Door Ellen Visschedijk;

Voorzitter,

Vanavond wordt de gemeenteraad van Losser gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe Agenda van/voor Twente. Daar is bijna 1 ½ jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Er zijn in Twente diverse bijeenkomsten georganiseerd waar de Twentse raadsleden hun input konden geven. Dit intensieve traject heeft geleid tot het huidige voorstel. Een agenda met ‘Techniek’ als centraal thema/kapstok, uitgewerkt in 4 actielijnen.

Meer nog dan de discussie of de bijdrage van Losser nu € 7,50 of € 12,50 per inwoner moet zijn, vindt de CDA-fractie het belangrijk dat we goed kijken wat er nodig is om de economische structuur van Twente te versterken en de werkgelegenheid te bevorderen.

Allereerst is daar samenwerking voor nodig van alle 14 Twentse gemeentes. Gezamenlijk zullen we de opgaves waar Twente voor staat moeten oppakken. We zullen met een eenduidig voorstel moeten komen; alleen dan hebben we kans van slagen als we aankloppen in Den Haag, de provincie Overijssel of Europa!

Voorzitter, Losser is een forensengemeente! Het merendeel van onze beroepsbevolking werkt buiten onze gemeentegrens, maar wel in Twente. Alleen als het economisch goed gaat in Twente, gaat het ook goed in Losser. Wij zijn zeker wat de werkgelegenheid betreft, met handen en voeten gebonden aan de ontwikkelingen in Twente. Alleen door gezamenlijk te investeren kunnen we stappen zetten; alleen kunnen we dat niet als gemeente Losser. Door te investeren in de AvT investeren we in onze eigen inwoners! Daarbij is het bovendien belangrijk dat we als gemeente alert zijn en de kansen die door de Agenda van Twente voorbijkomen, ook oppakken.

Mijn collega gaf het al aan in de commissievergadering; ambitie tonen, samenwerken en focus aanbrengen in deze nieuwe AvT leidt ertoe dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Het effect van deze agenda zal voor elke Twentse gemeente anders zijn en ook niet direct zichtbaar worden. De CDA-fractie is ervan overtuigd dat het wat voor Losser gaat opleveren en dat is belangrijk!

Voorzitter, in het voortraject zijn de Twentse raadsleden nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Agenda. Het was in het begin wel even wennen aan de grote radenbijeenkomsten, maar alle raadsleden hebben zo wel de kans gekregen hun zegje te doen en invloed uit te oefenen. We willen ook nauw betrokken blijven bij het vervolg. Er worden forse bedragen geïnvesteerd en dan is het belangrijk dat de effecten zichtbaar zijn voor alle Twentse raadsleden. Anders wordt het voor ons wel erg moeilijk om het de inwoners uit te leggen waarom er zoveel geld naar deze Agenda gaat.

Het is nog maar een begin; dat weten we ook. Er moet nog het nodige worden geconcretiseerd. Dat staat er ook in en er zal tijdig gemonitord moeten worden, zoveel hebben we wel geleerd van de vorige Agenda. Wij vertrouwen erop dat het college in de bestuurscommissie op het vinkentouw blijft zitten en de raad iedere keer tijdig informeert! Wij willen u in elk geval meegeven om ook op de kosten voor de organisatie- en basisstructuur te letten en deze waar mogelijk te beperken. Zo blijft er weer meer budget beschikbaar voor het ondersteunen van kansrijke initiatieven.

Voorzitter, de CDA-fractie gaat akkoord met de nieuwe AvT en ook met de bijdrage van € 7,50 per inwoner per jaar gedurende de periode 2018-2022. Zoals wij al eerder hebben aangegeven mag de ambitie en daarmee de bijdrage nog wel wat hoger liggen. Wij dienen daarom het amendement van D66 straks bij de behandeling  van de KADERNOTA om de bijdrage per inwoner met € 5,- te verhogen, mee in.