Amendement Kadernota AvT

AMENDEMENT

Voorstelnummer:         12
Onderwerp:                     Kadernota 2018 / Agenda van Twente

De raad van de gemeente Losser,
in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017,

Wijzigt de tabel op pagina 13 van de Kadernota 2018 als volgt:

In de tabel wordt toegevoegd als gehonoreerde wens:

  • Een bedrag van 90.000 euro gedurende 4 jaar voor het realiseren van de volledige ambitie Agenda voor Twente

Toelichting:
De indieners van dit amendement zijn positief over het bijdragen aan de volledige ambitie van de Agenda voor Twente. Dekking geschiedt uit de voor Losser positieve meicirculaire. De raad stelt voor dat het college afweegt hoe om te gaan met bovenstaand aanvullend budget. Indien slechts een paar Twentse gemeenten voornemens zijn de volledige ambitie te realiseren, kan het budget toch aangewend worden. Het tempo van sociaal-economische structuurversterkingen in Twente mag namelijk niet door de traagste factor(en) bepaald worden.

J. van Essen                                        D66
E. Visschedijk-ten Veldhuis            CDA
H. Heegen                                           VVD