Amendement Jaarrekening 2016 starterslening

Wijzigt het raadsvoorstel van 6 juni 2017 als volgt:

Onder punt 2 wordt een bulletpoint toegevoegd, te weten:

  • Een bedrag van 7.500 te reserveren voor het kunnen uitvoeren van de Starterslening in 2017;

Onder punt 3 het resterende positieve resultaat te wijzigen van 1.621.832 euro (na amendement Verkeersveiligheid) naar 1.614.332 euro.

Toelichting:

Uit de jaarstukken 2016 blijkt een ruim positief resultaat van 3.040.971 euro. Het college stelt voor bijna de helft van dit resultaat te bestemmen anders dan de Algemene risico reserve. Ook de gemeenteraad wil een aanvullend deel van het resultaat bestemmen anders dan de Algemene risico reserve.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 mei niet besloten tot het intrekken van de Verordening Starterslening. Middelen om de regeling daadwerkelijk uit te voeren ontbreken echter. Dit amendement stelt voor om een bedrag van 7.500 euro te bestemmen per direct de starterslening weer uit te kunnen voeren. In de Kadernota kan worden besloten tot het structureel uitvoeren van de starterslening.

J. van Essen                                    D66
L. ter Haar                                       BF
E. Visschedijk-ten Veldhuis         CDA
H. Heegen                                        VVD
C. Bodewes                                       SDGL/PvdA