Motie Kadernota Weerstandsvermogen

MOTIE

Voorstelnummer:  12

Onderwerp:               Kadernota 2018 – 2021

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017

Constaterende dat:

– de gemeenteraad het waarderingscijfer van het ratio weerstandsvermogen de afgelopen jaren diverse keren heeft gewijzigd vanwege de financiële situatie;

– het waarderingscijfer op dit moment C “voldoende”/ ratio weerstandsvermogen 1.0-1.4 is;

– de jaarrekening 2016 aangeeft dat het ratio weerstandsvermogen op 31 december 2016 1.87 bedroeg en daarmee flink uitsteekt boven de door de Raad vastgestelde bandbreedte van 1.0-1.4;

– in de jaarrekening 2016 ook is aangegeven dat bij gelijkblijvende risico’s de weerstandscapaciteit en daarmee de ratio weerstandsvermogen in 2017 verder zal stijgen;

Overwegende dat:

– in het streven van de raad naar een robuuste financiële positie de ratio weerstandsvermogen toch minimaal ‘ruim voldoende’ mag zijn;

– de weerstandscapaciteit in de gemeente Losser bestaat uit de algemene risicoreserve en een beperkt deel van de stille reserves op gronden en gebouwen;

 – komend najaar de nieuwe nota “Reserves & voorzieningen” zal worden vastgesteld;

Verzoekt het college

In de nieuwe nota “Reserves & Voorzieningen” voor de raad diverse mogelijkheden uit te werken waardoor het weerstandsvermogen robuuster wordt en waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken

En gaat over tot de orde van de dag

Namens

CDA  fractie                               Ellen Visschedijk
Burgerforum                             Lies ter Haar
D66                                             Jaimi van Essen