Motie Inbreiding binnen de bebouwde kom

Motie

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017

Onderwerp: Inbreiding binnen de bebouwde kom

De Raad, constaterende,

 • Dat de gemeenteraad op 23 april 2013 de partiële herziening van het bestemmingsplan Losser dorp, Braakstraat 20, heeft vastgesteld;
 • Dat tegen de vaststelling van deze herziening beroep is ingesteld;
 • Dat de Raad van State op 12 maart 2014 dit beroep gegrond verklaard heeft en het raadsbesluit daarmee vernietigd is;
 • Dat de Raad van State oordeelt dat naast omissie in de procedure het besluit van de gemeenteraad in strijd is met de eigen beleidsregel, vastgelegd in de beleidsnotitie “Inbreiding en mantelzorg”;
 • Dat de beleidsnotitie “Inbreiding en mantelzorg” op 11 oktober 2016 is ingetrokken;
 • Dat de reden hiervoor was dat de verwachting bestond dat private plannen gemeentelijke plannen zouden dwarsbomen gelet op de beperkte woningbouwcontingentering;

De Raad, overwegende,

 • Dat eind 2016 bekend is geworden dat in de gemeente Losser de komende jaren meer dan 700 woningen gebouwd mogen worden;
 • Dat de Provincie Overijssel in de Omgevingsvisie inzet op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid en daarbinnen op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik;
 • Dat de raad van mening is dat inbreiding binnen de bebouwde kom daaraan bijdraagt;

Draagt het college van burgemeester en wethouders op

 • Een voorstel aan de raad te doen zodanig dat inbreiding binnen de bebouwde kom mogelijk is;
 • Een wijziging van het bestemmingsplan aan de Braakstraat 20 voor te bereiden;

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

VVD                   Harry Heegen
Burgerforum   Lies ter Haar
CDA                  Ellen Visschedijk