Amendement: Speeltoestellen

AMENDEMENT

Voorstelnummer:               11
Onderwerp:                          Programmabegroting 2018
 

Voegt aan de onderdelen uit het Financieel perspectief (bladzijde 9 e.v.) de volgende onderdelen toe:

2018 2019 2020 2021
14.a Aanvullend budget speeltoestellen -30 -30 -30 -30
17. Onttrekking Algemene Risicoreserve +30
Positief begrotingssaldo +30 +30 +30

Toelichting:
Door de slechte financiële situatie van de gemeente is er de afgelopen jaren bezuinigd op de aanschaf en het onderhoud van speeltoestellen.

Het is van groot belang dat kinderen buiten spelen, dit is goed voor de ontwikkeling van de motoriek en de sociale vaardigheden. Ook wordt zodoende overgewicht tegengegaan.

Speeltuintjes leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt.

Voorgesteld wordt het budget voor de vervanging en het  onderhoud van speeltoestellen te verhogen:

Bijdrage vervanging speeltoestellen 17.500
Bijdrage onderhoud (materialen/valzand) 10.000
Bijdrage onderhoud (personeel/uren) 2.500
Totaal structureel 30.000

De dekking voor dit voorstel wordt voor 2018 gevonden in een extra onttrekking van de Algemene Risicoreserve. De structurele dekking past binnen de positieve begrotingssaldi voor de komende jaren.