Motie: Instellen Duurzaamheidsfonds

Agendapunt 9 Programmabegroting 2018-2021

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017,

Overwegende dat:

  • de gemeente Losser zich in 2012 tot doel heeft gesteld in 2020 20% duurzame energie op te wekken;
  • het klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord een stevige ambitie kennen op het gebied van duurzame energie en de energietransitie;

Constaterende dat:

  • een groot deel van de uitvoering van de nationale en internationale duurzaamheidsambities terecht komt bij de gemeenten;
  • de gemeente Losser, om de nieuwe, aangescherpte doelstellingen te halen, nog enorme stappen moet maken;
  • er op dit moment gewerkt wordt aan een Duurzaamheidsnota die begin 2018 zal worden vastgesteld;
  • de Noordoost-Twentse buurgemeenten, waar Losser op het gebied van duurzaamheid mee samenwerkt, al een aanzienlijk bedrag hebben gereserveerd om hun gemeente te verduurzamen maar dat de gemeente Losser op dit moment nog ver achterblijft;
  • er ook in de Programmabegroting 2018 geen budget is opgenomen voor de uitvoering van de Duurzaamheidsnota 2018 e.v. jaren;

Verzoekt het College:

  • een reserve Duurzaamheidsfonds gemeente Losser te creëren;
  • vooreerst € 500.000,- van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Vitens in dit fonds te storten;
  • de gemeenteraad tijdig te informeren over de voorwaarden die worden verbonden aan de projecten die worden bekostigd uit het Duurzaamheidsfonds én de bestedingen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de CDA fractie,

E. Visschedijk, fractievoorzitter.