Artikel 39 vraag – Paasvuren versus verstrekkende gevolgen

16 november 2022

 

Geacht college burgemeester en wethouders gemeente Losser,

Wij vernamen uit diverse media dat de Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel voornemens is vanaf 2023 organisatoren van paasvuren een zogenaamde Aerius stikstofberekening moeten uitvoeren. Daarvoor zou een brief in omloop zijn. Daarnaast moeten paasvuurorganisatoren een onderzoek doen waaruit moet blijken dat het ontsteken van een paasvuur geen gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde flora en fauna. Verder moet een afrastering worden gebouwd rondom het paasvuur ter bescherming van broedvogels en zoogdieren.

Dit riep bij ons vele vragen op, die wij vervolgens op basis van artikel 39 van het Reglement van Orde aan u voorleggen:

  1. Bent u op de hoogte van deze eis van de Provincie Overijssel en van het bestaan van deze brief? Heeft de Provincie Overijssel u actief op de hoogte gesteld van deze regeling? Zo nee, bent u bereid om bij de Provincie na te vragen waarom dit niet is gebeurd?
  2. Gelden de vereisten in de brief slechts voor paasvuren in de nabijheid van Natura 2000 gebieden of voor alle paasvuren?
  3. Deelt het college onze mening dat het onjuist, onredelijk en onbillijk is om dergelijke eisen te stellen aan organisatoren van paasvuren in de gemeente Losser, mede gelet op de kennis en de kosten die daarvoor nodig zijn, met name doordat de paasvuren een eeuwenoude traditie kennen en door vrijwilligers worden georganiseerd wat al best lastig is? Zo ja: bent u bereid dit op korte termijn aan te kaarten bij de Provincie? Zo nee, waarom niet?
  4. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor paasvuren. In hoeverre en hoe stelt de gemeente de organisatoren op de hoogte van deze beleidswijzigingen?
  5. Is het college met ons van mening dat paasvuren met deze eeuwenoude traditie van grote waarde zijn voor de leefbaarheid en de sociale cohesie voor kernen in de gemeente Losser en dat deze traditie om deze reden en in de huidige vorm niet mag verdwijnen? Zo nee: waarom niet?
  6. Is het college bereid om bij de Provincie aan te dringen, indien de berichtgeving juist is, op financiële compensatie door de Provincie van deze Aerius stikstofberekeningen of ze door de Provincie zelf te laten uitvoeren, indien deze onverhoopt toch moeten plaatsvinden? Zo nee: waarom niet?
  7. Op welke manieren zou het college de paasvuurorganisatoren kunnen ontlasten, zodat het mogelijk blijft om verantwoord, doch laagdrempelig een paasvuur te organiseren?
  8. Kan het college navragen bij de Provincie of de stikstofeisen ook gevolgen zullen hebben voor andere tradities in de gemeente Losser, zoals o.a. carnavalsoptochten? Geldt dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Losser of alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden?

Wij dringen er bij u op aan om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, vanwege de (mogelijke) commotie die deze regelgeving kan geven in onze kernen De Lutte, Beuningen, Overdinkel, De Glane, De Glane Beekhoek en Losser.

Uw antwoorden wachten wij met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Namens het team CDA gemeente Losser

Paul Elferink (Fractievoorzitter)