Artikel 39 vragen – CDA fractie gemeente Losser

Geacht college,

In de raadsinformatiebrief van 19 augustus jl. werd de laatste stand van zaken rondom de tijdelijke noodopvang van asielzoekers in de Aloysiuslocatie toegelicht. Wij willen het college danken voor deze update. We hebben wel onze vragen naar aanleiding van meldingen die wij hebben ontvangen rondom de asielopvang met als gevolg dat wij het idee hebben gekregen dat de raadsinformatie over de asielopvang niet volledig is. De signalen die wij kregen hebben betrekking op de incidenten die zich hebben voorgedaan waarbij politie inzet nodig was. Zo is er o.a. politie inzet geweest waarbij er een persoon uit de opvang is verwijderd.  Daarnaast missen we een blik naar de toekomst voor wat betreft de asielopvang, zeker nu in Albergen naar het lijkt zonder medeweten van de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid 300 asielzoekers worden ondergebracht in een door de COA aangekocht pand. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kunt u bevestigen dat er incidenten hebben plaatsgevonden waarbij politie inzet nodig was? Zo ja, waarom zijn deze incidenten niet gemeld in de raadsinformatie?
  2. Houdt het college nog steeds vast aan de tijdelijkheid voor de opvang van asielzoekers op deze locatie, hetgeen van meet af aan is gecommuniceerd?
  3. Zo niet, welk (participatie-)proces bent u dan voornemens te volgen om verlenging van de opvang toe te staan en zijn er andere opties/locaties die daarbij aandacht hebben;
  4. Wat betekent dit vervolgens voor het lopende proces voor de herbestemming en invulling van de locatie Aloysiusschool?
  5. Is het denkbaar dat zich een dergelijke situatie als in de gemeente Tubbergen zich ook in Losser gaat voordoen?
  6. In hoeverre is er contact met de Rijksoverheid en het COA over deze punten?
  7. In hoeverre is er contact met de andere drie NOT-gemeenten over de opvang en verdeling van asielzoekers? En in hoeverre zijn andere locaties in de gemeente Losser en Noordoost Twente in beeld voor de opvang van asielzoekers.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de CDA-fractie,

Paul Elferink,
Fractievoorzitter