Hondenbeleid

Startnotitie Hondenbeleid (Luc Westerhof)

Voorzitter,

 

In dit raadsvoorstel vraagt u ons kennis te nemen van de startnotitie hondenbeleid.

Het CDA heeft meerdere keren gevraagd iets te doen om de overlast door hondenpoep te verminderen. In 2013 is reeds door wethouder Weierink toegezegd dat er gekeken zou worden of er honden uitlaatveldjes konden worden aangelegd.

Op 10 november jl. is er door het CDA samen met BF en D66 een motie ingediend om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overlast door hondenpoep aan te pakken

Het zal u dan ook niet verbazen dat we erg content zijn met deze startnotitie.

Door te kiezen voor scenario 3, dus met behoud van de hondenbelasting, is er meer ruimte om tot een oplossing voor de overlast te komen.

De CDA-fractie kan dan ook akkoord gaan met dit raadsvoorstel.

 

MOTIE
Agendapunt 10: Programmabegroting 2016 e.v.
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 10 november 2015
Onderwerp: Maatregelen overlast hondenpoep

De Raad, constaterende dat
 De overlast van hondenpoep voor veel van onze inwoners ergernis nummer één is;
 De opbrengst van de hondenbelasting (plm. € 200.000,- per jaar) naar de algemene middelen vloeit;
 Er niks wordt teruggedaan voor de honden en hun baasjes;
 De bereidheid om hondenbelasting te betalen hierdoor afneemt;

De raad, overwegende dat
 Afschaffing van de hondenbelasting de overlast van hondenpoep niet oplost en de ergernis laat voortbestaan;
Verzoekt het College van burgemeester en wethouders om
 Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de overlast van hondenpoep te beperken en tevens iets terug te doen voor de honden en hun baasjes;
 Voor het zomerreces 2016 de raad te informeren over de bevindingen en met een voorstel te komen om het probleem te tackelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

J. in het Veld             Fractievoorzitter CDA
L. ter Haar-Naafs     Fractievoorzitter Burgerforum
J. van Essen              Fractievoorzitter D66