Kadernota 2018-2021

Door Ellen Visschedijk;

Voorzitter,

Ook dit jaar hoeven er in deze Kadernota geen extra bezuinigingen en hervormingen te worden opgevoerd. Dat betekent dus ook geen lastenverzwaringen voor onze inwoners! Dat stemt de CDA-fractie tot tevredenheid. Het gaat weer goed met de financiën van onze gemeente!

U verwacht van ons richtinggevende uitspraken en keuzes voor wat betreft de investeringen en de al dan niet door het college gehonoreerde beleidswensen. Ik zal daartoe aan het eind van mijn betoog een amendement indienen. Daarnaast hebben wij enkele amendementen mee ingediend van andere partijen.

Ik wil echter beginnen met een aantal opmerkingen/vragen.

Allereerst hebben dit jaar de dorpsraden en enkele andere organisatie vooraf hun opmerkingen en wensen meegegeven aan de raadsleden. Dit moet nog verder groeien, maar wat de CDA-fractie betreft was het een mooi initiatief en mag dit een vervolg krijgen, ook al denkt het college daar anders over als we het RVS lezen.

De dorpsraden in Beuningen en Glane hebben daarbij verzocht om een spoedige herinrichting van hun dorpskernen. We hebben in aansluiting daarop een geactualiseerd MIP ontvangen waarin we kunnen lezen dat de daadwerkelijke uitvoering nog wel even op zich laten wachten. Gezien de extreem lage rentestand wil de CDA-fractie graag van de wethouder horen of het ook mogelijk is deze projecten naar voren te halen. Zeker nu in de kern van Glane de verkeersveiligheid in het geding is.

In het kader van het nieuwe subsidiebeleid zijn de budgetten voor de dorpsraden verhoogd. Onlangs lazen wij echter, bij de toekenning van de eerste ronde incidentele subsidies, dat de invulling van de budgetten van de dorpsraden met nog wat problemen gepaard gaat. Kan de portefeuillehouder dat misschien toelichten?

In de commissievergadering hebben wij gevraagd naar de noodzaak van de budgetten voor de Woonvisie 2020 en het beleidsplan Volksgezondheid. Bij de verwerkte knelpunten (blz. 19) zien wij dat een budget van € 100.000,- beschikbaar komt voor personele knelpunten.

Telkens als wij naar de noodzaak van dergelijke budgetten vragen, wordt verwezen naar de gevolgen van de bezuinigingen de afgelopen jaren. Dat begrijpen wij. Maar aangezien er nu al weer enkele jaren wordt bijgeplust, wil de CDA-fractie graag weten hoeveel het college nog nodig denkt te hebben voor het weer op sterkte krijgen van de ambtelijke organisatie en de bijbehorende werkbudgetten. Graag een reactie.

In dat licht, moet ook de motie van D66 worden bezien die het CDA mee heeft ingediend, wat betreft het forse bedrag voor inzet op Handhaving en de bedragen die zijn verwerkt voor de tekorten op het sociaal Domein. Wat moet dat moet, maar wel graag een gedegen onderbouwing.

Wat de tekorten op het sociale domein betreft zijn we verder benieuwd hoe het college denkt de inkomsten en uitgaven over enige tijd in balans te brengen. We hebben nu nog een reserve, maar hier kunnen we maar een paar keer uit putten want dan is de bodem wel bereikt. Tekorten gaan dan ten koste van uitgaven op andere beleidsterreinen en dat moet absoluut voorkomen worden.

We hebben scherp aan de wind moeten zeilen; die periode ligt gelukkig achter ons. Maar we werken met gemeenschapsgeld en dienen daarom altijd een zuinig, sober en doelmatig financieel beleid te voeren en te zorgen voor een goede reservepot. Dat is ook de reden dat ik straks een motie in zal dienen over het ratio weerstandsvermogen.

En hoewel het met de financiën van de gemeente weer veel beter gaat, zijn er helaas binnen onze gemeente ook nog veel inwoners die het financieel moeilijk hebben. Het is onze taak om deze mensen te helpen.

Afgelopen najaar is de nota Armoedebeleid vastgesteld en 1 april jl. is er een armoedecoördinator aan de slag gegaan. Wij hebben vernomen dat medio september de zgn. “Armoedemonitor” zal verschijnen waarin een beeld zal worden geschetst van de groepen die met het armoedebeleid wel en niet zijn bereikt. In afwachting daarop willen wij op dit moment niet vooruitlopen door nu al geld uit te geven voor bijvoorbeeld de Langdurigheidstoeslag. In september willen we een integrale afweging kunnen maken waarbij onze prioriteit ook zeer zeker bij kinderen die in armoede opgroeien zal liggen. Wij zijn onlangs nog weer eens opgeschrikt door een bericht dat maar liefst 60% van kinderen die opgroeien in armoede in Nederland, van werkende ouders zijn en daardoor voor verschillende tegemoetkomingen niet in aanmerking komen. Ook hebben ons berichten bereikt over de vele agrariërs die het heel moeilijk hebben. Financiële problematiek die bovendien ook vaak gepaard gaat met eenzaamheid. Wat deze laatste groep betreft hebben ons berichten bereikt over een pilot in de gemeente Tubbergen met zgn. Erfbetredersavonden. Is de portefeuillehouder op de hoogte van deze pilot en wil hij misschien eens kijken wat de mogelijkheden voor Losser zijn op dit vlak? Wij zijn benieuwd naar zijn reactie.

Voorzitter, de CDA-fractie is in het algemeen tevreden over de aangegeven richting door het College. Wat ons betreft zitten we op de goede weg. We wensen het college en de ambtelijke organisatie succes bij de verdere uitwerking van de Kadernota richting Programmabegroting 2018.

Dank-u-wel.