Amendement Verkeersveiligheid Glane

Agendapunt 8: Jaarrekening

Amendement: Verkeersveiligheid Glane

De raad in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017

Wijzigt het raadsvoorstel van 6 juni 2017 door toevoeging van een10e bullit onder ‘Voorstel/punt 2/ Het jaarresultaat van € 3.040.971,- als volgt te bestemmen:’ en een aanpassing van het bedrag genoemd bij punt 3 ‘Het resterende positieve resultaat van € 1.651.832 toe te voegen aan de Algemene risico reserve’, als volgt:

 * een bedrag van € 30.000,- te bestemmen voor de aanschaf van herbruikbare, verkeers-geleidende objecten

  1. Het resterende positieve resultaat van € 1.651.782 toe te voegen aan de Algemene risico reserve;

Toelichting

Door de Dorpsraad Glane signalen zijn afgegeven dat de verkeersveiligheid in het geding is door hoge rijsnelheden en een forse toename van de verkeersintensiteit, waaronder veel vrachtverkeer. De Gronausestraat is gezoneerd als 30 km/u zone en is niet bedoeld voor de verwerking van een grote hoeveelheid doorgaand verkeer. De inrichting van een groot gedeelte van de weg voldoet niet aan de eisen die je mag stellen aan een 30 km/u zone. In het Meerjaren Investerings Programma 2018-2021 is de herinrichting van de Gronausestraat en Weerstraat opgenomen in 2020 met doorloop in 2021. De huidige verkeerssituatie vraagt dringend om tijdelijke verkeersmaatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hiertoe dienen herbruikbare, verkeer geleidende materialen te worden aangeschaft.

Namens

CDA-fractie                   Ellen Visschedijk-ten Veldhuis

D66                                Jaimi van Essen

Burgerforum                Lies ter Haar