Motie Sociale kaart

De raad

In vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017

Agendapunt: Kadernota

Onderwerp: Sociale kaart

Overwegende dat:

  • Het als gevolg van de 3 grote decentralisaties zeer wenselijk is dat de gemeente Losser over een gebruiksvriendelijke digitale sociale kaart  kan beschikken, waarop in één overzicht alle praktische informatie te vinden is over lokale en regionale organisaties en hun aanbod op het gebied van (gezondheids)zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen.
  • Dit ook aansluit bij de website “Iedereen kan meedoen”.

Verzoekt het college:

  • Na de uitkomst van het onderzoek van Radar bij het plan van aanpak dat naar aanleiding van dit onderzoek opgesteld gaat worden ook de invoering van een sociale kaart mee te nemen en bij voorkeur naar  het voorbeeld van Dinkelland en Tubbergen omdat deze dezelfde vorm heeft als de nu in Losser al ingevoerd website “Iedereen kan meedoen”

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractievoorzitters

Burgerforum,      Lies ter Haar
CDA                      Ellen Visschedijk
D66                       Jaimi van Essen
VVD                      Harry Heegen
SDGL/PvdA        Chris Bodewes