Ondernemerskansen en Revitalisering van Bedrijventerreinen in Losser: Het CDA stelt vragen aan het College van B&W

Het CDA gemeente Losser heeft een reeks belangrijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de revitalisering van bedrijventerreinen in Losser. De partij benadrukt de groeiende behoefte van ondernemers aan ruimte op bedrijventerreinen en dringt aan op actie om jonge, ambitieuze ondernemers in Losser te houden.

Recentelijk werd in een dagblad gemeld dat een jonge ondernemer uit Losser graag zou willen uitbreiden in zijn eigen gemeente, als er voldoende ruimte beschikbaar is. Deze uitspraak onderstreept de noodzaak om te voorzien in de behoeften van lokale bedrijven.

Het CDA herinnert het college aan een presentatie die de gemeenteraad heeft bijgewoond over het onderzoek “Bedrijventerreinen Losser”, waaruit bleek dat revitalisering van bestaande terreinen veel hectares beschikbaar zou kunnen maken. Echter, het gebrek aan contact met gevestigde ondernemers en het gebruik van hoofdzakelijk deskresearch roept vragen en twijfels op over de uitkomsten van het onderzoek.

Met het oog op de groeiende vraag naar bedrijfsruimte en de wens om jonge ondernemers te faciliteren, stelt het CDA Losser de volgende vragen aan het college:

a) Heeft het college een overzicht van bedrijven die serieus van plan zijn om bedrijfsgrond te kopen of mee te werken aan revitalisering, na het uitgevoerde deskresearch door de Stec-groep?

b) Is het college het eens met het belang om jonge, ambitieuze ondernemers die in hun eigen dorp willen blijven, bedrijfsruimte aan te bieden? Zo ja, wat zijn de vervolgstappen van het college?

c) Deelt het college de mening dat een koers gericht op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen alleen niet voldoende is om te voorzien in de behoeften van ondernemers?

d) Is het college bereid om parallel aan de revitalisering van bedrijventerreinen te werken aan de uitbreiding van bestaande terreinen, om kostbare tijd te besparen?

e) Kan de gemeenteraad voor het zomerreces worden geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken?

Het CDA benadrukt het belang van een proactieve benadering om de economische groei van Losser te stimuleren en roept op tot samenwerking tussen de gemeente en lokale ondernemers. Het bieden van voldoende ruimte en ondersteuning aan bedrijven is essentieel om een bloeiend ondernemersklimaat te creëren en de lokale economie te versterken.