Terugblik raadsvergadering 14 november 2023

Op dinsdag 14 november stond de begroting 2024-2027 op de agenda en was daarmee het belangrijkste onderwerp van de vergadering. Op basis van de wensen en bedenkingen die de raad heeft gegeven bij de voorjaarsnota wordt de begroting opgesteld. Zoals het CDA betaamt, heeft het een positief-kritische bijdrage geleverd om het beste voor de inwoners te realiseren. Hieronder volgt een toelichting.

Het CDA hecht veel waarde aan het buitengebied en is dan ook blij dat er na ruim 1,5 jaar weer een ambtenaar is aangesteld die zich 100% bezighoudt met het buitengebied. Aangezien de transitie die ons te wachten staat fors is, is dit ook niet meer dan logisch. Dat betekent wel dat dit college een goede visie moet hebben en een actieve rol op zich moet nemen om de belangen van onze plattelandsgemeente het beste te verdedigen. Dit gebeurt wat ons betreft te weinig. Veel wordt afgeschoven op externe ontwikkelingen in plaats van dat zelf de regie wordt genomen waar het kan.

Dat dit college een linkse signatuur heeft, is inmiddels wel bekend. Dat kan, maar wel tot op zekere hoogte. Een van de grootste bezwaren die het CDA heeft ten aanzien van deze begroting is hoe de duurzaamheidsgelden, ruim € 1,2 miljoen, worden besteed. Het CDA is voorstander van verdere verduurzaming van onze gemeente, maar wil dat het geld meer naar uitvoerende maatregelen (isoleren, energieopwekking, etc.) gaat en minder naar personele formatie. Momenteel gaat ongeveer 70% van de gelden naar ambtelijke capaciteit en 30% naar uitvoerende maatregelen. Het CDA ziet dit liever andersom.

Op het gebied van woningbouw merkt het CDA op dat het niet snel genoeg gaat. Veel woningbouwplannen komen momenteel niet tot uitvoer en er liggen te weinig plannen klaar om in de toekomst onze inwoners van woningen te kunnen voorzien. Hoewel de gehele raad het daar min of meer mee eens was, heeft deze coalitie onze motie, mede ingediend door de VVD, om in elke kern figuurlijk een straatje erbij te bouwen en de woningbouwopgave te versnellen niet gesteund. Ook hier werd door het college beargumenteerd dat dit voornamelijk aan externe factoren ligt. Wat het CDA betreft, hadden we graag meer strijdbaarheid gezien.

Als gevolg van ontwikkelingen in o.a. de landbouw, de zorg en het verenigingsleven staat de leefbaarheid in onze gemeente verder onder druk. Dat betekent dat we nu acties moeten ondernemen om onze gemeente op de lange termijn ook sociaal en vitaal te houden. In gesprekken met buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie blijkt bijvoorbeeld dat een grote groep mensen niet in het zicht is van (semi-)overheidsorganisaties maar wel zorg, welzijn of andere ondersteuning nodig heeft. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen, maar ook andere gemeenten in Nederland, maken daarvoor gebruik van een dorpsondersteuner. Met een motie hebben we gepleit voor een pilot voor het inzetten van een dorpsondersteuner. Meerdere onderzoeken laten immers zien dat dit de zelf- en samenredzaamheid bevordert en op de langere termijn ook financieel voordeliger is. Tezamen met een leefbaarheidsfonds had dit een mooie impuls kunnen zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het CDA was daarin afgelopen dinsdag een roepende in de woestijn. Daar waar de signalen overduidelijk zijn dat er iets moet gebeuren, kijkt men de andere kant op. Een pijnlijke constatering.

Op het gebied van ondernemerschap missen we een visie richting de toekomst ten aanzien van verschillende onderwerpen. Zo is er een overduidelijke vraag naar bedrijventerreinen waarbij een goed bereikbaar afvaldepot aanwezig is. We komen nu ruimte tekort en bovendien voldoet ons huidige afvaldepot op termijn niet aan de benodigde vereisten. Daarnaast is het slecht bereikbaar aangezien het midden in de woonwijk ligt. Dit met alle gevaren van dien. We hebben wederom aangegeven dat een dergelijke investering op de lange termijn veel meer voordelen biedt dan het revitaliseren van het huidige depot.

Een ander kwalijk punt is de verhoging van de toeristenbelasting met ruim 25%. Hoewel de toeristenbelasting in verhouding een beperkte belastingopbrengst is, zijn wij van mening dat als je een dergelijke verhoging doet, er wel een goed plan moet zijn. Daarnaast zijn er ambtelijke afspraken gemaakt met de andere gemeenten in Noordoost Twente om de toeristenbelasting te harmoniseren en één bedrag na te streven. Is het namelijk uitlegbaar dat je bij Hotel Dinkeloord, dat op een steenworp afstand ligt van Denekamp, meer toeristenbelasting moet betalen dan Hotel De Schout dat in Denekamp ligt? Dit college gaat daarmee op solistische wijze verder en strijkt daarmee tegen de haren in van onze buurgemeenten. Gezien de opgaven die op ons afkomen, is een goede samenwerking met andere gemeenten in Noordoost Twente van cruciaal belang!

De besteding van de duurzaamheidsgelden tezamen met de verhoging van de toeristenbelasting maakt dat het CDA niet achter deze begroting kan staan. De afgelopen maanden hebben we meerdere malen constructieve voorstellen gedaan. We kregen echter nul op het rekest en dat is spijtig in een periode waar samenwerking volgens het CDA meer dan gewenst is.