Vragen van het CDA Gemeente Losser over voorgesteld asielzoekerscentrum in Dinkelland

De fractie van het CDA gemeente Losser heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel van het College van de gemeente Dinkelland met betrekking tot het voorgestelde asielzoekerscentrum (AZC) aan de Foksweg in Denekamp, nabij de gemeentegrens van Losser. In een brief aan het college van B&W  van de gemeente Losser heeft het CDA Gemeente Losser een aantal vragen gesteld omtrent de recente ontwikkelingen in de buurgemeente Dinkelland. Deze vragen betreffen onder andere de communicatie, het standpunt van het college en de mogelijke gevolgen van het voorgestelde AZC voor de noodopvang van vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord.

De vragen van het CDA Gemeente Losser luiden als volgt:

  1. Is het college geïnformeerd over het raadsvoorstel van het college van de gemeente Dinkelland waarin de raad gevraagd wordt in te stemmen met het aanbod voor een AZC aan de Foksweg? Zo ja, wanneer?
  2. Het bericht hebben we via de media moeten vernemen. Indien dit bekend was bij het college, waarom is dit niet gecommuniceerd?
  3. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van het raadsvoorstel van de gemeente Dinkelland?
  4. Welke gevolgen heeft de komst van het AZC in Dinkelland voor de noodopvang vluchtelingen in Hotel Restaurant Dinkeloord? Heeft de gemeente al contact gehad met Hotel Restaurant Dinkeloord en het COA?
  5. Op welke wijze wordt er met de (nabijgelegen) inwoners uit Beuningen gecommuniceerd ten aanzien van deze ontwikkelingen?
  6. In hoeverre is er (nog) samenwerking met de andere drie NOT-gemeenten over de opvang en verdeling van asielzoekers? Is het niet verstandig dat het college de samenwerking binnen NOT hervat dan wel verder intensiveert?

De fractie van de CDA gemeente Losser zal de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet zien en zal zich inzetten voor een open en transparante communicatie over deze kwestie.