Begrotingskrant 2016

Dankzij het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren zien we verder herstel. Dit herstel is weliswaar nog broos, maar we gaan echt de goede kant op. We krijgen weer wat spek op de botten; een absolute must om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven. Dit realiseren wij zonder lastenverzwaring voor de inwoners. Voor 2016, maar voor ook de volgende jaren, kan er een sluitende begroting worden gepresenteerd. We houden daarbij ook rekening met belangrijke investeringen die de aankomende jaren worden gedaan.

Leefbaarheid hoogste prioriteit
Een goed voorzieningenniveau, bereikbare zorg en een gevarieerd aanbod aan sport en cultuur zijn nodig voor de leefbaarheid  in onze dorpen. In Losser is dit jaar een nieuwe brede school gebouwd en in Overdinkel is de schop eindelijk de grond in gegaan voor het Kulturhus. Na veel discussie staat het stoplicht voor het Kulturhus Losser nu eindelijk op groen. Samen met het totaalplan voor het centrum, zal dit de kern van Losser een geweldige boost geven! De komende tijd zal ook verder gewerkt worden aan de plannen voor de vervanging van “De Fakkel”. We hebben aangedrongen op een brede werkgroep bestaande uit afgevaardigden van diverse verenigingen, het onderwijs en de gemeente. We vinden de samenwerking van de gemeente met de inwoners, dorpsraden, verenigingen en ondernemers binnen onze gemeente van groot belang. Alleen zo hebben nieuwe ideeën en plannen kans van slagen.

Iedereen doet mee
Veel mensen staan helaas en vaak onvrijwillig langs de kant en zijn aangewezen op een uitkering. Het CDA vindt dat iedereen erbij hoort. Werk blijft de belangrijkste factor om deel te nemen aan de samenleving, om je te verzekeren van inkomen en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Het (bijna) afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in de omzetting van Topcraft naar onze eigen sociale werkvoorziening, de Stichting Werken in Losser (WIL), en zoals het zich laat aanzien met succes.
Leeftijd, lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen, mogen deelname aan onze samenleving niet belemmeren. Als mensen daar zorg bij nodig hebben, dan moeten ze die krijgen. Dit jaar is de invulling en de financiering van de zorg de taak van de gemeente geworden. Ondanks de bezuiniging die het Rijk daarbij heeft opgelegd, gaat het nog steeds om een immens bedrag dat goed besteed dient te worden. Dit zorggeld behoort naar “goede zorg” te gaan en daar wil het CDA strak op sturen. De inmenging en betrokkenheid van onze inwoners is daarbij van belang. Het gaat namelijk om onderwerpen die ons echt raken: werk, jeugd en zorg.

Woningbouw
Inwoners van alle leeftijden, van starter tot senior, moeten in onze gemeente kunnen en willen blijven wonen. Er komen steeds meer kleine huishoudens, meer ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen en bovendien wordt er bij de bouw steeds meer rekening gehouden met duurzaamheid. Dit vraagt om flexibiliteit en maatwerk. Ook al loopt de verkoop van bouwpercelen op dit moment heel goed, we zitten nog steeds ruim in ons “kaveljasje”. In opdracht van de provincie wordt er in Twente gezamenlijk overlegd over de aantallen te bouwen woningen de komende jaren. De CDA-fractie is van mening dat Losser niet te snel moet overgaan tot afboeking. We zitten royaal in de bouwgrond behalve…. in Beuningen! Ondanks diverse pogingen is het daar nog steeds niet mogelijk om te bouwen. Het CDA is van mening dat er op korte termijn acties moeten worden ondernomen om uit deze impasse te komen.

De toegankelijkheid van ons buitengebied
De gemeente Losser heeft een behoorlijk grote oppervlakte en daardoor de beschikking èn het onderhoud over veel wegen en (fiets-)paden. Dat onderhoud laat nogal eens te wensen over. De wegen en fietspaden bestemd voor recreatief gebruik liggen er over het algemeen goed bij. Het CDA zou graag zien dat de wegen voor regulier gebruik ook goed worden onderhouden. In dat licht blijven we ook aandacht vragen voor het snoeibeleid. Binnen onze gemeente hebben we ondernemers met moderne apparatuur die op dit gebied snel en efficiënt kunnen werken. Laten we daar gebruik van maken.

De afgelopen tijd zijn er in het buitengebied verschillende secundaire wegen afgesloten. Het CDA heeft daar grote moeite mee. Het buitengebied en de daarin gevestigde bedrijven moeten toegankelijk blijven voor iedereen! Voor de inwoners en ondernemers in ons grote buitengebied is de beschikbaarheid van snel internet middels glasvezel een vereiste. Het CDA is blij dat dit punt uit haar verkiezingsprogramma is opgenomen in het coalitie-akkoord. Op dit moment wordt er door plaatselijke werkgroepen hard gewerkt zodat er in 2016 gestart kan worden met de aanleg.

Voor het buitengebied wordt samengewerkt met de plattelandsgemeenten Dinkelland en Tubbergen. Wij vinden het belangrijk dat er nog meer gezamenlijk beleid wordt gemaakt. Het buitengebied heeft diverse functies (Recreatie & Toerisme, Faunabeheer, Natuur etc.) die niet aan de gemeentegrens gebonden zijn. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur zullen we ook samen een vinger aan de pols moeten houden: natuur en bedrijvigheid gaan al eeuwen samen in Twente. Dit willen we graag zo houden!

Financieel
Het gaat financieel beter, maar “het ijs is nog dun”. Ook wij zijn afhankelijk van de nationale- en internationale economische ontwikkelingen. De gemeente werkt bovendien met gemeenschapsgeld en dus is een zuinig, sober en doelmatig financieel beleid sowieso een must. In 2016 komen er zowel vanuit de provincie als Brussel nieuwe subsidiemogelijkheden voor diverse projecten . Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken wordt er wat het CDA betreft, meer geld gereserveerd om deze subsidies binnen te halen, oftewel: “met geld, meer geld maken”. Ook samenwerking blijft noodzakelijk. De diverse samenwerkingsverbanden zorgen inmiddels jaarlijks voor een besparing van ruim 6 ton. De bedrijfsvoeringstaken die nu nog worden uitgevoerd door Enschede, zullen langzamerhand worden overgeheveld naar het nieuw op te richten Twentebedrijf. De huidige overeenkomst zal stap voor stap ontrafeld worden en Losser schuift uiteindelijk weer als zelfstandige gemeente aan. We hebben de afgelopen jaren een heel sober beleid gevoerd. Het CDA durft de conclusie te trekken dat dit niet voor niks is geweest en dat we langzamerhand kunnen gaan oogsten!

 

CDA-fractie gemeente Losser,

Gerrit-Jan uit het Broek, Gerben Keujer, Jeroen Renard, Jos in het Veld, Ellen Visschedijk-ten Veldhuis en Luc Westerhof.