Bijdrage raadsvergadering d.d. 12 maart 2019 CDA-fractie

Wonen aan het Dinkeldal (J.in het Veld)

Voorzitter ,

Dit onderwerp is reeds veel besproken, zowel aanwonenden als huurders van de panden zijn niet op correcte wijze meegenomen . Tevens zijn er zienswijzen ingediend.

Dat dit gebied in 2007 is aangekocht voor woningbouw weet men intern heel goed. Maar is dit ook bekend bij onze inwoners ? Men gaat er vanuit dat inwoners dit weten, niet dus.

Fractie CDA snapt bijzonder goed dat :

Het niet bijtijds geïnformeerd worden haaks doorwerkt op een voorgenomen plan; dit geeft geen draagvlak.

Inwoners willen echter bijtijds betrokken worden bij een voorstel zeker als dat impact heeft op wonen en werken. Dat is ook de richting welke het CDA kiest .

Er zijn een aantal punten breed en minder breed besproken .

Communicatie,  CPO,  Omwonenden met zienswijzen, Huurders huidige panden, Gebied bestemd voor beperkt aantal inwoners, Planschade, Stankcirkel , Verkeersveiligheid en de 6.5 ton tekort op dit project.

Voorzitter, ik begin met het laatste , de 6.5 ton tekort. Dit is na een tweede taxatie teruggebracht tot 3.5 ton maar het blijft toch altijd nog een behoorlijk tekort.

Wat toch bij enkelen wordt vergeten is dat we het hier over bedrijfspanden hebben welke, na aankoop destijds, al die jaren zijn verhuurd en dit meer dan 7 ton aan huur heeft opgebracht. Dat grondexploitatie en huurinkomsten worden gesplitst in de boekhouding is een feit maar toch. Ik wil het verhaal over ‘het tekort’ toch even rechtzetten

Over de slechte communicatie heb ik in mijn inleiding al gesproken .

CPO

Het CPO heeft reeds jaren het voornemen om op deze locatie huizen te bouwen. Het had destijds ook zomaar een andere partij kunnen zijn. Een CPO betekent ook dat het CPO de gewenste meters grond in éénmaal afneemt van de eigenaar, dat is nu de gemeente Losser. Door de jaren heen het CPO een projectontwikkelaar en aannemer in de hand genomen , dat mag. Spreken we dan nog wel van een CPO?

In de commissie ruimte werd aangegeven dat de gemeente per 1 september 2019, het totale perceel moet leveren. Deze datum is nog niet geheel helder maar er wordt wel op gestuurd. Er werd ook duidelijk aangegeven  dat na het bouwrijp maken de grond niet in éénmaal wordt afgerekend. Niet het gehele perceel in eenmaal afrekenen betekent dus dat een deel van het perceel in eigendom van de gemeente blijft.

Dat zijn de kavels welke niet direct door de ontwikkelaar worden afgenomen. Wanneer men aan de zuidkant begint met bouwrijp maken kan volgens het CDA dus het hoofdgebouw zo lang als nodig blijven staan.

Omwonenden

Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. In de commissie Ruimte werd aangegeven dat er, na beoordeling, bij geen enkele zienswijze een toereikende hand is geweest. Daarnaast is het advies m.b.t. planschade niet aanwezig. Wanneer je jarenlang van een vrij uitzicht hebt genoten kun je dit niet voor altijd claimen. Wij snappen dat dit lastig is. Doch is planschade in deze misschien wel aan de orde. Dit bepaalt de gemeente niet; hiervoor wordt een onafhankelijk bureau ingehuurd na een planschadeverzoek.

Tevens is er één kavel gewoon buitengesloten, dat van de familie Koehorst. Vreemd.

Ondernemers / huurders panden

Er zijn ondernemers die al jaren op deze locatie huren. Ook zij zijn veel te laat geïnformeerd ; de media waren eerder op de hoogteDat een goede huurder die altijd netjes de huur heeft betaald recht heeft op een fatsoenlijke communicatie is helder. Dat enkele ondernemers tijdelijk huren speelt hierbij  geen rol. In een gesprek met hen gaven zij aan dat er in Losser geen bedrijfsruimte te verwerven is en de behoefte groot is, althans voor enkele partijen. Wij weten ook dat bij verhuizen menig ondernemer toch meer huur moet betalen voor ruimten.

Een gebied voor een beperkt aantal inwoners

Het CDA is daar wel helder in. Er zijn in dorpen en steden bouwgronden bestemd voor bungalowbouw. Dat is niet nieuw. Dit gebied leent zich er uitermate voor.

Het gebied indelen voor starterswoningen is een idee dat zeker niet werkt, immers dan moeten er veel meer huizen op gebouwd worden  om een gelijkwaardige GRond EXploitatie  (opbrengsten) te krijgen. Je praat dan zeker over 60 huizen of meer. Maar goed, hier zal een ieder zijn idee over hebben.

Verkeersveiligheid

Uiteraard zal, zoals ook aangegeven door de omwonenden, de verkeersdrukte toenemen bij zowel het bouwrijp maken als de ontwikkeling van dit plan. Aanvoerwegen zijn Scholtinkstraat en Ravenhorsterweg. Terecht vinden omwonenden dan ook dat de verkeersveiligheid geborgd moet zijn. Bij de ontwikkeling  van het plan maar ook voor de toekomst. Hierbij meenemend dat tijdens de openingsuren van het afvaldepot er op de Ravenhorsterweg een wachtrij staat van bezoekers depot. Dat  probleem wordt ons inziens veroorzaakt door de inrichting van de afvalstortplek.

Vanavond wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het raadsvoorstel. Ik loop de punten van het raadsvoorstel even door.

Punt 1)

Dat de ingezonden zienswijzen ontvankelijk zijn. Zoals aangegeven is het vervelend om na zoveel jaar toch een deel van het uitzicht te moeten missen, doch door de parkachtige indeling zal het uitzicht veel beter zijn dan met  de oude bedrijfspanden. Echter voor één zienswijze vinden wij dat een oplossing voor moet komen: het perceel van de fam. Koehorst omdat dit perceel binnen de lijnen ligt van het beoogde plan.

Vraag in deze :

Deze familie heeft sinds heugenis dit perceel van 600 vierkante meter in eigendom en wordt pardoes buitengesloten. Een bod per brief per vierkante meter van nog minder dan de helft welke de gemeente zelf vraagt voor snippergroen getuigt niet van onderhandeling geest om tot een compromis te komen. Wie heeft deze prijs bepaald en met welke onderbouwing ? Wat denkt men ermee te bereiken of heeft men het voornemen überhaupt niet tegemoet te willen komen? Bij geen bevredigend antwoord dient het CDA omtrent deze een motie is. Hierin is aangegeven via een afzonderlijke planologische procedure tot inpassing te komen dus door een wijzigingsvoorstel de zaak te repareren.)

Punt 2:

Gezien onze vraag bij punt 1 en uitgaande van een wederzijdse oplossing, kan het CDA meegaan in punt 2 van het raadsvoorstel.

Punt 3

Het ongewijzigd vaststellen, daar heeft het CDA enkele vragen over:

  1. Het CDA vindt dat in de combinatie CPO / projectontwikkelaar / aannemer dan ook alle grond, wanneer deze bouwrijp is, in éénmaal moet worden afgenomen. Het risico van niet verkochte kavels ligt dan niet bij ons als gemeente wanneer deze bouwrijp is. Dit risico ligt dus bij het consortium en daarvoor dienen wij een motie in. Want het is gebruikelijk dat projectontwikkelaars zelf hun projecten voorfinancieren en NIET de gemeente Losser. Wanneer we dit tolereren zouden wij dit ook bij andere projectontwikkelaars moeten doen anders scheppen we een precedent.
  2. Wanneer het gehele perceel niet in éénmaal wordt afgerekend door het consortium is het logisch dat een deel, met name het hoofdgebouw nog tijdelijk kan blijven staan. De infrastructuur voor bouwrijp maken kan ook wanneer alle overige opstallen zijn verwijderd. Dus knippen we het op in twee delen .Dit is fase 1 .Bij betaling of verkoop beoogde percelen op ondergrond hoofdgebouw, wordt deze gesloopt en kan deze bouwrijp gemaakt worden. Dit is Fase 2 Vraag : in onze beleving kan de infrastructuur voor het achterste gedeelte worden aangelegd zonder het hoofdgebouw af te breken, klopt dit ? Kan het college zich vinden in het voorstel om de gebouwen zo lang als kan te laten staan om 1) de huurders tijd te geven om uit te kijken naar een andere locatie, liefst in Losser 2) tot het laatst huur te kunnen ontvangen van dit hoofdgebouw. ? Graag uw antwoord.
  3. Stankcirkel. De vragen betreffende de stankcirkel zijn beantwoord. Door het Waterschap is er geen zienswijze ingediend.
  4. Planschade. Planschade wordt beoordeeld door een onafhankelijk bureau die dan advies geeft aan de gemeente. Wanneer omwonenden een planschadeverzoek zouden indienen , is dit dan ingecalculeerd ?
  5. Verkeersveiligheid bij de Ravenhorsterweg is van belang; zeker voor omwonenden en de nieuwe bewoners  en de bezoekers van het afvalbrengpunt. Is er reeds een uitwerking van het verkeersveiligheidsplan m.b.t. de aan-en afvoerwegen? Kan het college aangeven of de mogelijkheid bestaat verbetering/ verandering aan te brengen op de stortplek om zo de doorstroming te versnellen en de verkeersdruk op straat te verminderen?

Voorzitter, het CDA beseft zich terdege dat niet een ieder gecharmeerd is van dit plan. De weg er naartoe is alles behalve transparant geweest.

Het huidige bedrijventerrein ziet er niet uit. Een bedrijventerrein op deze locatie met de mogelijkheid tot uitbreiding met nieuwe hallen, zal het zicht naar het Dinkeldal ook niet bevorderen. Want besef dan goed dat dit voor het gehele perceel geldt, dus ook nu waar het nog groen grasland is aan de zuidkant.

Voorzitter tot slot, in punt 2 spreekt men over bestemmingsplan en in punt 3 ontwerpbestemmingsplan .

Graag een eenduidige formulering .

Tot zo ver mijn eerste termijn

Kadernota Gezondheid (S. Tiethoff)

Voorzitter

Tot nu toe ontbrak binnen onze gemeente een eenduidig vastgelegde visie op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie. Gezonde mensen hebben over het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op de zorgen en participeren in de maatschappij en dragen bij aan de samenhang en sociale kwaliteit van de eigen leefomgeving. Als gemeente wordt gehecht aan vitale inwoners die goed in hun vel zitten. Een goed initiatief en dank aan de ambtelijke organisatie voor de totstandkoming van een goed gezondheidsbeleid.

Voor het vaststellen van de speerpunten en doelen zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor van belang. Het B&W heeft ervoor gekozen voorlopig het accent bij roken en alcohol te leggen. Er zijn ook signalen vanuit de samenleving over drugsgebruik. Dit thema verdient eveneens alle aandacht wat ons betreft. Ik dien daarvoor aan het eind van mijn betoog een motie in.                      Het gebruik van softdrugs is 3% binnen Losser? 3%?
Vanwaar deze conclusie van 3%?

Met de duidelijke aanpak vanuit Glanerbrug, lees alle berichtgevingen in de media van de afgelopen weken, is er een verschuiving gaande naar de buurtgemeenten, waaronder ook naar onze gemeente Losser. Voorbeelden zat waar jongeren samen komen en hoe met gemak in onze gemeente men aan softdrugs komt.  Er moet extra aandacht komen ook voor deze sociale groep .

Dan kom ik bij het punt monitoring.

De gezondheidssituatie in de gemeente Losser wordt aangegeven volgens de gegevens van de GGD Twente en andere monitors. Over welke andere monitors spreken wij?

In de gemeente Losser is er sprake van een relatief grote verscheidenheid in de kerncijfers gezondheidsbeleid per dorpskern. Belangrijk aandachtspunt voor onze gemeente is het verschil tussen verschillende sociale groepen in de samenleving. Mensen met een laag inkomen en opleiding leven gemiddeld minder lang en zijn minder gezond dan plaatsgenoten met een hogere opleiding en inkomen. Dit vraagt ook een dorpsgerichte aanpak.
Hoe worden de behoeftes per dorpskern in beeld gebracht en is kleinschalige aanpak van lokale problematiek/ maatwerk mogelijk? Vraag naar de behoefteanalyse is belangrijk. Wij zien dat Overdinkel bovenuit steekt in percentages ten opzichte van de andere dorpskernen. Gaat hier prioriteit aan gegeven worden? Ook aan preventieve kant, want waarom steekt Overdinkel cijfermatig hoog boven uit?

In samenwerking met diverse organisaties moeten activiteiten en of programma’s komen die aan het verwezenlijken van de doelen bijdragen. Burgerparticipatie met een mooi woord. Monitoring is van belang, alsook het meenemen van een inwonersbeleving naast de signalen van betrokken professionals en maatschappelijke partners in de verantwoording en sturing.
In de stukken is er sprake van een definieerbare groep. Definieerbaar is een erg ruim begrip. Is er een bereidheid voor het openstaan (weer een ruim begrip) voor inbreng van inwoners die via andere wegen zich melden dan de deelnemende partners?
Inwoners die niet bij de hulpverlenende instanties bekend zijn. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de mantelzorgers die een steeds zwaardere last dragen en niet altijd in beeld zijn binnen de gemeente.
Maar ook valt te denken aan de ondersteuning voor gezondheidsbevordering van de kwetsbare ouderen en laagdrempeligheid per dorpskern.

Tot zover in eerste termijn.