Motie: Weerstandsvermogen

Onderwerp:          Programmabegroting 2019 – 2022

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018

Constaterende dat:

  • de gemeenteraad het waarderingscijfer van het ratio weerstandsvermogen de afgelopen jaren diverse keren heeft gewijzigd vanwege de financiële situatie;
  • het waarderingscijfer op dit moment C “voldoende”/ ratio weerstandsvermogen 1.0-1.4 is;
  • 13 maart jl. de nieuwe nota “Weerstandsvermogen & risicomanagement” is vastgesteld waarmee is besloten dat de ‘stille reserves’ geen onderdeel meer uitmaken van de beschikbare weerstandscapaciteit;
  • de weerstandscapaciteit in de gemeente Losser nu bestaat uit de Algemene risicoreserve en de reserve Risico’s grond;

Overwegende dat:

  • in de Programmabegroting 2019 is aangegeven dat de ratio weerstandsvermogen eind 2018 naar verwachting uitkomt op 2.8 en daarmee flink uitsteekt boven de door de Raad vastgestelde bandbreedte van 1.0-1.4; 
  • in het streven van de raad naar een robuuste financiële positie de ratio weerstandsvermogen toch minimaal ‘ruim voldoende’ mag zijn;

Verzoekt het college

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2018 te komen met een voorstel om het waarderingscijfer van de ratio weerstandsvermogen te verhogen naar ‘ruim voldoende’/bandbreedte 1.4-1.8.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

CDA – Ellen Visschedijk