Motie: Herinrichting kern Glane

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2018

Constaterende dat

er in de Gronausestraat in Glane tijdelijke drempels zijn gelegd omdat er vaak te hard werd gereden en de verkeersintensiteit op deze straat is toegenomen;

–  de tijdelijke drempels er weliswaar voor zorgen dat er minder hard gereden wordt maar weer andere problemen veroorzaken en er daarom inmiddels ook al weer een aantal drempels zijn verwijderd;

– de inrichting van een groot gedeelte van de weg niet voldoet aan de eisen die je mag stellen aan een 30 km/uur-zône;

– de verkeersveiligheid nog steeds in het geding is;

– er volgens het huidige MIP pas na 2020 wordt begonnen met de herinrichting van de Gronausestraat en Weertstraat in Glane;

Overwegende dat                                                                                                                                                     

– een integrale aanpak van de openbare ruimte, zoals bij de Gronausestraat in Losser en bij de Dorpstraat in De Lutte veel voordelen biedt;

– er financiële mogelijkheden zijn om de kern Glane eerder dan gepland aan te pakken;

Draagt het college op:

–  Al in 2019 een participatieproces te starten met de omgeving en in samenspraak met de dorpsraad, naar analogie van de herinrichtingstrajecten  in Losser en De Lutte, dat moet leiden tot een “integraal uitvoeringsplan openbare ruimte  Glane”;

– Daarvoor een planning met een reële doorlooptijd op te stellen;

– Hiervoor € 40.000 op te nemen bij de bestemming van het jaarresultaat 2018.

En gaat over tot de orde van de dag,

Ellen Visschedijk,
fractievoorzitter CDA.