Terugblik raadsvergadering 26 juni 2023

Op maandag 26 juni was er een ingelaste raadsvergadering om onder andere de begrotingen van de verbonden partijen, zoals het Recreatieschap Twente en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, te beoordelen. Verder werd voorgesteld om de vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de burgemeester en de bijbehorende verordening vast te stellen. Met beide voorstellen hebben wij kunnen instemmen.

Naast deze agendapunten waren er nog verschillende moties vreemd aan de dag. Zelf kwamen we met de motie ‘biodiversiteit’. De afgelopen weken en maanden hebben we signalen vanuit onze gemeenschap ontvangen over het aanzicht van het groen in onze gemeente. We begrijpen dat de biodiversiteit steeds meer aandacht moet krijgen in onze gemeente. Er moet echter wel een goede balans zijn tussen rommelige stukken groen en het verbeteren van de biodiversiteit in onze gemeente. In onze motie hebben we het college opgedragen om in samenspraak met inwoners meer rekening te houden met situatiegerichte invulling, beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen, en actief te communiceren over de gemaakte keuzes in de aanleg, het beheer en het onderhoud. Helaas is de motie alleen gesteund door D66, terwijl de andere partijen tegenstemden.

Verder waren er nog twee moties, waaronder het opstellen van een landbouwinventarisatie met bijbehorende impactanalyse. Hoewel het college al een toezegging had gedaan, werd deze motie toch ingediend. Wat het CDA betreft is het vanzelfsprekend dat als er een inventarisatie wordt gedaan, op welk gebied dan ook, er ook wordt gekeken naar de gevolgen ervan.