Amendement: Opstellen communicatievisie

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022

Wijzigt op bladzijde 11 punt 9 Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2018,  de tekst “Vergroting structurele communicatiecapaciteit” als volgt:
2019      2020      2021      2022

Opstellen communicatievisie                                                                 -25         –             –             –

De toelichting op bladzijde 11 wordt daarop als volgt gewijzigd.

Opstellen communicatievisie

De communicatiecapaciteit zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 moeten worden vergroot (zie ook de opmerkingen hierover van het college in de Voorjaarsnota 2018). In de komende tijd zal door een extern bureau een communicatievisie voor Losser worden opgesteld. Afhankelijk van deze visie zal bekeken worden in hoeverre taken herijkt moeten worden en de capaciteit uitgebreid. Deze afweging wordt dan gemaakt bij de Voorjaarsnota 2019.

Toelichting:

In de Voorjaarsnota 2019 (blz. 18) wordt aangegeven dat een andere manier van communiceren wenselijk is en dat dit een andere inzet van de communicatie-professionals vraagt. Op basis van een visiedocument zullen de werkzaamheden herijkt worden. Het kan niet zo zijn, dat er zonder een vastgestelde visie, al op voorhand wordt uitgegaan van uitbreiding van de capaciteit. Omdat er sprake is van herijking van taken is het gewenst dat de communicatievisie wordt opgesteld door een extern bureau.