Amendement: Verhogen subsidie VVV

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022

Voegt toe aan bladzijde 11 punt 9 “Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota” :

2019      2020      2021      2022

Verhogen subsidie VVV                                                                            -25         -25         –             –

De volgende toelichting wordt daarop toegevoegd.

Verhogen subsidie VVV

Recreatie en toerisme is al jarenlang speerpunt van beleid van de gemeente Losser. Een goed-draaiende VVV die voldoet ‘aan de eisen des tijds’ is geen luxe voor een toeristische gemeente als Losser met meerdere infobalies en jaarlijks nog steeds een toenemend aantal gasten/ bezoekers.  De VVV ontvangt jaarlijks subsidie voor gastheerschap, informatievoorziening en lokale productontwikkeling. Eén professionele kracht drie, en wellicht binnenkort vier, balies en een zeventigtal vrijwilligers moet aansturen en weinig tijd heeft om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De subsidie aan VVV De Lutte-Losser in 2019 en 2020 met € 25.000,- te verhogen waardoor er personele capaciteit kan worden ingezet om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van informatievoorziening, productontwikkeling en ketensamenwerking.

Medio 2020, in elk geval voor de behandeling van de Voorjaarsnota, de bereikte resultaten met de extra subsidie samen met de VVV te evalueren en komt het college met een voorstel richting de Raad voor het al dan niet continueren van deze subsidie.

De dekking van deze extra subsidie voor 2019 en 2020 kan gedekt worden uit de Algemene Risicoreserve, waar naar alle waarschijnlijkheid ook het niet bestede bedrag aan de Agenda van Twente over 2018 zal terugvloeien. E.e.a. zal blijken bij het vaststellen van de jaarrekening 2018.

Ellen Visschedijk,
fractievoorzitter CDA