CDA gemeente Losser kritisch over programma begroting 2023-2026

In de raadsvergadering op dinsdagavond 15 november heeft het CDA gemeente Losser haar zorgen geuit over de begroting 2023-2026 van de gemeente Losser. Als gevolg van het besluit van de coalitie om geen voorjaarsnota op te stellen kon er geen sturing worden gegeven aan de begroting 2023-2026. Dat heeft geresulteerd in een begroting waar soms grote bedragen zijn opgenomen met een beperkte en soms helemaal geen onderbouwing of plan. Hierdoor is er geen enkel zicht op een succesvolle realisatie en tijdsplanning terwijl er wel financiële begrotingsruimte wordt opgeslokt die op andere terreinen succesvol kan worden ingezet.

 

Hoewel de coalitie van BF, D66 en PvdA op het gebied van woningbouw € 200.000 wil uitrekken om de woonopgave te versnellen willen de coalitiepartijen geen concrete opdracht aan het college geven om met een plan te komen voor concrete bouwprojecten zoals De Lutte Noord, Beuningen en Het Hannekerveld (Losser). Daar kunnen wat het CDA betreft snelle stappen worden gezet. Wel geld beschikbaar stellen, maar geen concrete doelen stellen. Hierdoor vreest het CDA dat de zo broodnodige woningbouw voor met name starters door de coalitie op de lange baan wordt geschoven.

 

Ten aanzien van de kwaliteitsimpulsen in Glane en Beuningen werd door het CDA voorgesteld om deze eveneens te versnellen. Waar in Overdinkel, Losser en De Lutte het nodige is geïnvesteerd laten de kwaliteitsimpulsen in Beuningen en Glane op zich wachten. Voor het CDA een onbegrijpelijke keus, zeker omdat de omvang van de impulsen beperkt is vergeleken met die van de andere dorpen. Overigens is het CDA ook teleurgesteld dat de kwaliteitsimpulsen in De Lutte en Beuningen die in de vorige raadsperiode met het pitsstop project naar voren zijn gehaald door het nieuwe college nu weer een jaar zijn uitgesteld.

 

Met betrekking tot de windbeleid laat de coalitie de burgers van Losser in de steek. Burgerforum heeft zich altijd fel tegenstander van windmolens getoond. Nu heeft de partij plotsklaps haar handen ten hemel en zegt niets voor de Losserse inwoners te kunnen doen en het zelf maar moeten uitzoeken met de provincie. Het CDA vindt dat Losser net als andere gemeenten in Noordoost Twente, een eigen windbeleid moet vaststellen. Daarmee worden de belangen van de inwoners het beste gediend en doe je recht aan de zienswijzen die zijn ingediend en die door de huidige coalitie onbehandeld naar de prullenbak worden verwezen. Voor het CDA is de zo veelgeprezen burgerparticipatie van BF, D66 en PvdA op deze wijze slechts een hole frase.

 

Op het gebied van groenblauwe diensten (landschapsbeheer, aanplanting etc.) heeft het CDA haar zorgen geuit. Er wordt over 2023 en 2024 maar liefst € 1 miljoen uitgetrokken zonder dat hier een adequaat plan aan ten grondslag ligt, niet duidelijk is welke cofinancieringen aanwezig zijn, de afstemming binnen NOT en de de afstemming met de terreinbeheerders en grondeigenaren. Zicht op concrete uitvoering en resultaat ontbreekt voor het CDA.

 

Verder wordt er over 2024-2026 maar liefst € 800.000 per jaar uitgetrokken voor het aanjagen van het klimaatakkoord. Dit betreft geld voor personeel en niet voor fysieke ingrepen. Ondertussen wordt de OZB met ruim 6,5% verhoogd. Het CDA heeft er voor gepleit in deze voor velen moeilijke financiële tijden deze verhoging voor dit jaar achterwege te laten.  De lasten voor de inwoners worden flink verhoogd terwijl zij ook de nodige investeringen moet doen om de woningen te verduurzamen. Daarnaast is voorlopig nog niet duidelijk welke compensatie verenigingen zullen krijgen. We hadden gehoopt dat bij de begrotingsbehandeling reeds een antwoord hier voor handen was.

 

Tot slot ontbreekt er een toekomstvisie op dorpsniveau. Er is geen duidelijkheid waar de coalitie naar toe wil met de gemeente Losser en welke vorm van participatie zij daarbij voor ogen zien. Een motie van het CDA om een toekomstvisie op te stellen werd niet gesteund door BF, D66 en PvdA. Voor het CDA meer dan noodzakelijk nu de nieuwe coalitie ook de omgevingsvisie voor zich heeft uitgeschoven.