Coalitievorming in gemeente Losser afgerond

De gesprekken met alle politieke partijen in de gemeente Losser hebben plaatsgevonden. Burgerforum, welke 21 stemmen meer had dan het CDA en beide partijen hebben 7 zetels zitting in de nieuwe raad, had het initiatief genomen door Frans Willeme aan te stellen als informateur.

Op basis van de gesprekken gaat voor een meerderheid van de partijen de voorkeur uit naar een coalitie met CDA, VVD en D66. Dat levert een coalitie op van 11 van de 19 zetels (60% van de stemmers).

De coalitiepartijen geven aan dat deze coalitie het meest wenselijk en haalbaar wordt geacht.

Er wordt gestreefd naar een akkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar waarin de burgers van Losser zich herkennen. In het proces wordt ook tijd ingeruimd om vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te raadplegen.

Met deze drie partijen zullen komende dagen vervolggesprekken worden gevoerd onder leiding van Jeroen Goudt en wordt gekeken naar de invulling van de portefeuilles.

Deze partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Samen voor een sterk Losser met al haar kerkdorpen.