Inbreng CDA gemeente Losser – Twente Board

Op woensdag 13 juli jl. zijn verschillende partijen uit de samenleving, waaronder de afgevaardigden van politieke partijen uit de gemeente Losser, in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Twente Board. In dit gesprek zijn we allereerst bijgepraat over de ontwikkelingen en initiatieven die worden ontplooid door de Twente Board in de regio Twente. Mooie initiatieven op het gebied van economie, mens en maatschappij. Al die initiatieven moeten leiden tot een stijging van het Bruto Twents Geluk, een indicator die meet in hoeverre de Tukker gelukkig is in de regio. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het economische aspect, maar met name naar het sociaal maatschappelijke aspect. Wat het CDA gemeente Losser betreft is de Twente Board een overkoepelend orgaan die naast onderwijs, overheid en ondernemers ook mensen bij elkaar brengt. Het CDA gemeente Losser is dan ook van mening dat hier verder in moet worden geïnvesteerd om Twente zodoende tot een aantrekkelijke en krachtige regio te ontwikkelen.

Voor de periode 2023 tot en met 2027 wordt een nieuwe agenda opgesteld en worden plannen ontwikkeld voor onze prachtige regio. Plannen die mede worden gefinancierd door de Rijksoverheid. Dat vraagt echter wel om input vanuit de samenleving, waaronder dus input van het CDA gemeente Losser. Hieronder hebben we in een aantal voor ons belangrijke punten beschreven waar wij van denken: “’t mot diss’n kaant op”.

1. Omzien naar elkaar

De laatste jaren zien we dat de maatschappij steeds verder verruwt. Mensen kijken minder naar elkaar om, zoeken elkaar minder op en zijn minder bereid om voor elkaar wat te doen. Dit wordt versterkt door negatieve (social-) media. Het CDA gemeente Losser gelooft juist in een positieve benadering, met elkaar samenwerken aan de samenleving en iets doen voor een ander zonder daar iets voor terug te willen. Om deze maatschappelijke trend te doorbreken is het CDA gemeente Losser van mening dat er een aantal zaken moeten gebeuren. De Twente Board kan hierin een belangrijke rol in vervullen. Het CDA gemeente Losser pleit dan ook voor:

 • De invoering van een sociale hypotheek bij het uitvoeren van projecten
 • Het betrekken van jongeren bij projecten
 • De verbinding zoeken tussen jongeren en ouderen
 • Het betrekken van het verenigingsleven bij de uitvoering van projecten, en hiervoor een eenvoudige omgeving te creëren (geen bureaucratische rompslomp)
 • Meer aandacht voor burgerschap, maatschappelijke stages en wederkerigheid als voorwaarde van het toekennen van gelden van projecten.
 • Investeren in voorlichting op basisscholen / projectdagen over normen en waarden zodat zij hun eigen waarde en kracht (talent) kunnen ontwikkelen (thuis krijgt niet iedereen het goede voorbeeld omdat daar bijvoorbeeld het budget niet voor is).

2. Prettig wonen

Uit de presentatie, maar ook uit het huidige coalitieakkoord van de gemeente Losser (Burgerforum, D66 en PVDA), blijkt dat Twente een groeiende regio is en dat verder wil doorzetten. Enerzijds van belang om de regio levendig en aantrekkelijk te houden, maar anderzijds ook om (inter-)nationaal talent te trekken die verdere groei kan realiseren. Dat vraagt niet alleen om een goede baan, maar ook om een prettig leefklimaat. De gemeente Losser is, zoals ook is gebleken uit de presentatie, een gemeente waar mensen graag willen wonen, maar veelal werken in grotere gemeenten als Oldenzaal, Enschede, Hengelo of Almelo. Op zich is dat een prima ontwikkeling, ook omdat de ruimte om grote (inter-)nationale bedrijven te trekken er in deze gemeente niet is. Wat het CDA gemeente Losser betreft neemt de Twente Board een verbindende rol in op dit gebied. We pleiten dan ook voor dat:

 • De Twente Board een verbindende rol aan neemt waarbij op regionaal niveau naar de woonbehoefte wordt gekeken en daarbij alle gemeenten aan tafel zet.
 • De Twente Board oog houdt voor de bestaande inwoners. We moeten niet te gefixeerd zijn op groei (in inwonersaantallen) als blijkt dat de ‘eigen’ inwoners nog geen mogelijkheid hebben om een huis te kopen.
 • De Twente Board verder inzet op versterking van de internationale, nationale en regionale infrastructuur. Hierbij moet duurzame mobiliteit bij voorop staan. Twente wordt niet alleen dé fietsregio van het land, ook ontwikkelen we – al dan niet in samenwerking met Groningen – initiatieven op het gebied van waterstof, accu’s/batterijen en andere innovaties. Verder wordt verder ingezet op een goede treinverbinding tussen Enschede – Münster – Osnabrück en Enschede – Zwolle – Amsterdam.
 • In de vele kleine dorpen en kernen die onze regio kent wordt ingezet op een sterk voorzieningenniveau. Niet moeten er alleen voldoende woningen zijn, ook worden initiatieven voor een duurzaam verenigingsleven aangemoedigd en gesubsidieerd. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidscentra, kultuurhuizen, exploitabele en duurzame sportverenigingen en creatieve broedplaatsen. Naast wonen en werken dient er immers ruimte te zijn voor ontspanning.

3. Duurzaam denken = duurzaam doen

Een “duurzame economie” houdt rekening met de maatschappelijke-  en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag. Bij duurzaam beleid is het essentieel om oog te hebben voor onze toekomstige generaties. Zij moeten ook kunnen voorzien in hun behoeftes en hun eigen leven kunnen inrichten op een leefbare planeet. Dat vraagt om acceptatie en een bottom-up benadering van opwekmogelijkheden, zoals zonneparken, windmolens en biovergisters. Omwonenden moeten daar wel zelf profijt van hebben. De sleutel voor deze transitie is voor het CDA gemeente Losser de vorming van lokale energiecoöperaties. Dat zorgt voor lokale participatie en draagvlak. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten! De Twente Board kan hierin een verbindende rol spelen. We pleiten dan ook voor dat:

 • De Twente Board duurzame initiatieven in kaart brengt en uitvoerig met onderwijsinstellingen, organisaties, overheden en inwoners deelt. Vergelijkbare initiatieven worden in beeld gebracht en desbetreffende initiatiefnemers worden in verbinding met elkaar gebracht.
 • De Twente Board dient, mede gezien het cultuurhistorische textielverleden van Twente, verder in te zetten op duurzame innovatie op dit gebied. Daar zijn de eerste stappen in gezet de afgelopen jaren, maar dat kan verder worden doorontwikkeld.
 • Er moet meer worden ingezet op initiatieven die demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop verminderen. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen, slaan we drie vliegen in één klap. We maken woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden gebouwd / gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle levensfasen.
 • In kaart brengen waar en hoe de eigen omgeving groener (natuur) kan, stimuleren en subsidiëren. Een groene omgeving niet meer zien als een last maar als een lust.

4. Leefbaar platteland

Agrariërs zijn meer dan ondernemers. In de eerste plaats zijn ze onmisbaar voor onze voedselproductie. Ze zijn echter als eigenaren van een groot deel van het buitengebied ook de beheerders van ons landschap en een belangrijke schakel in het natuurbeheer. Ze zijn daarmee bepalend voor hoe het gebied eruitziet en de toeristische aantrekkelijkheid ervan.

De aanwijzing en uitwerking van twee Natura 2000 gebieden in de gemeente Losser hebben grote impact op de agrarische gezinsbedrijven en de bewoners in de betreffende gebieden. Het heeft onder meer geleid tot een soort van ontmenging tussen de agrarische activiteiten en de natuur. Daar waar in het verleden deze hand in hand gingen binnen het agrarisch bedrijf zijn dit nu twee aparte werelden geworden.

Landschapsonderhoud wordt veelal uitgevoerd door (ambtelijke) instanties of bedrijven van buiten het gebied en dragen niet meer bij aan de lokale samenleving. Daardoor is het “eigenaarschap” en de trots van het gebied bij een partij van elders komen te liggen. Tevens heeft wetgeving ervoor gezorgd dat natuur en landschap enerzijds en landbouw anderzijds elkaars vijanden zijn geworden. Voor het CDA gemeente Losser is het buitengebied een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Wij zijn van mening dat de Twente Board ook hierin een belangrijke rol kan vervullen. We pleiten er dan ook voor dat:

 • De samenwerking tussen kenniscentra, bedrijfsleven en agrariërs verder wordt gestimuleerd. Mineral Valley is hiervan een mooi voorbeeld.
 • Op het gebied van watermanagement ligt een grote opgave voor het platteland. Doordat we leven op zandgronden is het lastiger om water in droge perioden vast te houden. De Twente Board kan partijen bij elkaar brengen en daarbij projecten/initiatieven ontplooien die zorgen voor een klimaat adaptieve regio, zowel in tijden van droogte alsmede wateroverlast.
 • De Twente Board ontplooit meer initiatieven om het kenmerkende Twente coulisselandschap te behouden en te versterken. In samenwerking met agrariërs, gemeenten, bedrijven en natuurorganisatie wordt gewerkt aan deze versterking. Hiervoor dient ook een passende compensatie te zijn voor de grondeigenaren.
 • Projecten waarbij sociale problematiek op het platteland (eenzaamheid, armoede) wordt voorkomen worden gestimuleerd. De gemeente Losser werkt hiervoor met ervencoaches. Vergelijkbare initiatieven moeten verder worden ondersteund.
 • In kaart brengen waar de agrariër en het bedrijfsleven elkaar kunnen aanvullen en dit stimuleren.

5. Grensoverschrijdend samenwerken

Als gemeente Losser werken we al op vele fronten samen. Niet alleen op Twents niveau, maar ook op Euregionaal en Noordoost-Twents niveau. Die samenwerking is goed, maar kan nog velen maar beter. De gemeente Losser probeert daarbij haar steentje bij te dragen. Als CDA gemeente Losser is in het verleden reeds gekozen voor samenwerking van de ambtelijke organisatie met Enschede. De vruchten worden daar vandaag de dag nog van geplukt. Een mooi voorbeeld hoe samenwerking leidt tot synergie voordelen. En juist dát moet meer tot uitdrukking komen bij samenwerking op (EU)regionaal niveau. De Twente Board kan hierin een belangrijke rol in nemen. We pleiten dan ook voor dat:

 • Het blijven stimuleren van een goede samenwerking met en tussen bedrijven én mee-investeren in een goede lobby in de regio Twente. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven;
 •  Het maken van afspraken met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, het aanstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een minimaal aantal stage- en leerplekken;
 • De Twente Board focust zich in toenemende mate op de samenwerking met de regio Zwolle en de regio Osnabrück – Münster. Grensoverschrijdende projecten op het gebied van mens en milieu/duurzaamheid worden sneller opgepakt.
 • We zetten verder in op het versterken van de regionale werkgelegenheid door in te zetten op daarvoor opgezette talentenprogramma’s om zodoende high potentials aan onze regio te beinden. De versterking van onze economie moet zowel plaatsvinden in de maakindustrie, maar ook op gebied van techniek & innovatie groeien we door.
 • Inventariseren welke kansen er voor Twente zijn buiten Twente en deze stimuleren, Twente kan zo een mooi exportproduct zijn.