Motie: Poli gemeente Losser

De raad van de Gemeente Losser in vergadering bijeen op 11 juli 2017:
Constaterende dat:

 • Ondanks de inzet van de werkgroep Behoud Poli Losser en college, het MST besloten heeft de poli in de gemeente Losser op korte termijn te sluiten.
 • Het MST voorgesteld heeft een gevolgenanalyse te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij en dat er een projectvoorstel voorgelegd is aan de door het MST aangestelde werkgroep.

Overwegende dat:

 • Een sluiting, in welk dorp dan ook, niet bijdraagt aan het toegankelijk en laagdrempelig houden van zorg, maar dat dit juist van belang is gezien de toenemende vergrijzing;
 • Er een duidelijke beweging gaande is van aanbodgestuurd, naar vraaggestuurd denken binnen de zorg en dat er in dat licht op verschillende plaatsen in Nederland zogenaamde zelfstandige poli’s worden opgericht met vrijgevestigde specialisten of consultatieverbanden met de huisartsen;
 • Dit in onze visie een goed alternatief zou zijn voor de gemeente Losser, omdat zorg dichtbij de burger soms het verschil kan maken om wel of niet naar de specialist te gaan;
 • Dat door de korte lijnen communicatieproblemen tussen verwijzer en specialist minder zullen zijn en de patiënt beter geholpen wordt;
 • Er al een dergelijk initiatief is binnen in de gemeente Losser en dat meerdere specialisten van MST hebben aangegeven open te staan voor een dergelijk initiatief.

Verzoekt het college om:

 • Niet het projectvoorstel inzake de analyse af te wachten, maar daarnaast zelf initiatief te nemen door namens alle fracties:
 • te onderzoeken op welke wijze de gemeente kan faciliteren zodat medische specialisten hun spreekuur binnen de gemeente kunnen houden; er een eigen poli/gezondheidscentrum kan komen binnen de gemeente Losser;
 • dit in samenwerking te doen met de plaatselijke huisartsen, maar indien zij daartoe bereid zijn, ook de werkgroep te betrekken;
 • de bevindingen naar de Raad terug te koppelen in de commissievergadering van 31 oktober 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

CDA,      Ellen Visschedijk
D66,       Jami van Essen
VVD,      Harry Heegen