Terugblik raadsvergadering 28 maart jl.

De tweede raadsvergadering van het jaar kende een korte agenda. Enkel de omgevingsvisie werd als bespreekstuk behandeld. Verder waren er ook nagenoeg geen hamerstukken. Dit werd mede veroorzaakt doordat het raadsvoorstel inzake Steenfabriek De Werklust onvoldoende was onderbouwd. Het voorstel was om de eigenaar van de Steenfabriek, BOEI B.V.,  een subsidie te verstrekken van € 200.000,- voor achterstallig onderhoud. Echter, de financiële onderbouwing van deze subsidieverstrekking was niet meer dan een A4-tje. Daarnaast heeft BOEI B.V. het plan om Landschap Overijssel, zonder enig overleg met de gemeente, voor 50% mede-eigenaar te maken van het complex. De huidige vrijwilligers waren na deze overname niet meer nodig. Voor ons reden om vragen te stellen met als uiteindelijke conclusie: doe het huiswerk maar over. Dit gaat de wethouder dan ook doen en zal op termijn terugkomen met een nieuw voorstel.

De omgevingsvisie, een integrale langetermijn visie voor de fysieke leefomgeving en haar grondgebied, werd wél behandeld. Na een lang participatieproces, gestart in de vorige coalitieperiode, is deze visie, met veel input van de CDA-fractie, behandeld en unaniem door de raad aangenomen. Wel is met een amendement een wijziging aangebracht aan de visie. Mede op verzoek van het CDA hebben we ervoor gezorgd dat schaalvergroting voor agrarische sector (via bedrijfsovernames of kringlooplandbouw) mogelijk blijft. Hoewel D66 dit op het laatste moment nog probeerde te verhinderen blijft dit nu nog wel mogelijk. De visie zal uiteindelijk worden omgezet in een omgevingsplan waarin de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe plannen voor inwoners, ondernemers en andere instanties zijn toegelicht.